Pośmiert­ne uho­no­ro­wa­nie o. Łucja­na Kró­li­kow­skie­go kape­la­na pol­skich sie­rot syberyjskich

25.10.2008 Kra­kow Nowa Huta 12 Tar­gi Ksiaz­ki w Kra­ko­wie n/z ojciec Lucjan Kro­li­kow­ski
Fot. Jacek Boron/REPORTER

W Waszyng­to­nie oby­ła się cere­mo­nia wrę­cze­nia Orde­ru Orła Bia­łe­go przy­zna­ne­go pośmiert­nie o. Łucja­no­wi Kró­li­kow­skie­mu. Order ode­brał Ojciec Pro­win­cjał ame­ry­kań­skiej pro­win­cji Mat­ki Bożej Aniel­skiej Zako­nu Bra­ci Mniej­szych James McCurry.

Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda nadał naj­wyż­sze odzna­cze­nie państwowe:

w uzna­niu zna­mie­ni­tych zasług w dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej i cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz pol­skich sie­rot wojen­nych, ofiar przy­mu­so­wych wysie­dleń z Kre­sów Wschod­nich w głąb ZSRR, za pra­cę dusz­pa­ster­ską i ofiar­ną posta­wę w nie­sie­niu pomo­cy dru­gie­mu człowiekowi

reklama

odzna­czo­ny został oby­wa­tel Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Kanady

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

pośmiert­nie o. Łucjan Kró­li­kow­ski pol­ski fran­cisz­ka­nin kon­wen­tu­al­ny, zesła­niec sybe­ryj­ski, żoł­nierz armii gen. Andersa

i opie­kun pol­skich sie­rot wojen­nych z obo­zu dla pol­skich uchodź­ców w Ten­ge­ru (Tan­za­nia)
– dzie­ci, któ­re w pierw­szych dniach czerw­ca 1949 r. wywiózł do Kana­dy, chro­niąc je przed repa­tria­cją do kra­ju opa­no­wa­ne­go przez reżim komu­ni­stycz­ny, zmarł 11 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w klasz­to­rze w Chi­co­pee w USA Ojciec Łucjan nie­mal do koń­ca swych dni pre­nu­me­ro­wał “Goń­ca”…