W arty­ku­le Vani­ty Fair z 2019 roku o Jef­freyu Epste­inie Ste­ve Bing został wymie­nio­ny jako czło­nek  klu­bu „Loli­ta Express”.

22 czerw­ca, pra­wie rok po samo­bój­stwie Epste­ina w wię­zie­niu, Ste­ve Bing spadł z 27 pię­tra swo­je­go apar­ta­men­tow­ca w Los Ange­les. Cho­ciaż nie zna­le­zio­no żad­ne­go listu poże­gnal­ne­go, śmierć Bin­ga zosta­ła szyb­ko uzna­na za samo­bój­stwo wywo­ła­ne przez przy­gnę­bie­nie bra­kiem kon­tak­tu z ludź­mi pod­czas kwarantanny.

Co cie­ka­we Bing zabił się  dokład­nie w cza­sie roz­luź­nia­nia blo­ka­dy wywo­ła­nej przez COVID.

reklama

Aktor­ka Liz Hur­ley, była dziew­czy­na Bin­ga,   opu­bli­ko­wa­ła to zdję­cie na Insta­gra­mie po jego śmier­ci. Ma on na sobie koszul­kę, z cie­ka­wym napisem

W wie­ku 18 lat Ste­ve Bing odzie­dzi­czył oko­ło 600 milio­nów dola­rów od swo­je­go dziad­ka Leo S. Bin­ga — dewe­lo­pe­ra, któ­ry zdo­był for­tu­nę w Nowym Jor­ku w latach 20. XX wie­ku. Porzu­cił stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Stan­for­da aby zro­bić karie­rę w Hollywood.

Do jego życio­wych part­ne­rek nale­ża­ły m.in. Naomi Camp­bell, Uma Thur­man, Sha­ron Sto­ne, Far­rah Fawcett.

Jego bogac­two i umie­jęt­no­ści  pozwo­li­ły mu na nawią­za­nie zna­jo­mo­ści z wybit­ny­mi przy­ja­ciół­mi, taki­mi jak Hugh Hef­ner, Mick Jag­ger, War­ren Beaty, James Caan, Ksią­żę Andrzej, Jef­frey Epste­in i Bill Clinton.

Bing poważ­nie wspie­rał pie­niędz­mi par­tię demo­kra­tycz­ną. Miał też pry­wat­ny odrzu­to­wiec, któ­rym  lubił latać Bill Clinton.

W reak­cji na donie­sie­nia o śmier­ci Bin­ga Bill Clin­ton twittował: