Według biu­ra pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go Onta­rioi sądy w całej pro­win­cji mają wzno­wić prze­słu­cha­nia w ponie­dzia­łek, mimo że związ­ki repre­zen­tu­ją­ce pro­ku­ra­to­rów i per­so­nel sądo­wy twier­dzą, że kwe­stie bez­pie­czeń­stwa nadal pozo­sta­ją nierozwiązane.

„Koniecz­ne są dodat­ko­we środ­ki ostroż­no­ści, aby odpo­wied­nio zadbać o bez­pie­czeń­stwo” — stwier­dził w pią­tek Paul Caval­luz­zo, praw­nik repre­zen­tu­ją­cy Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­ku­ra­to­rów w Onta­rio. „Nasze sto­wa­rzy­sze­nia i związ­ki będą ści­śle moni­to­ro­wać sytu­ację w poniedziałek”.

6 lip­ca 149 sal sądo­wych w 44 sądach otwo­rzy się na roz­pra­wy sądo­we i wstęp­ne. Jesie­nią zosta­ną otwar­te kolej­ne sale.

Reklama

Nie ogło­szo­no jesz­cze pla­nu wzno­wie­nia prze­słu­chań ław­ni­ków. Opu­bli­ko­wa­ne w pią­tek wytycz­ne rzą­du fede­ral­ne­go suge­ru­ją roz­wa­że­nie alter­na­tyw­nych miejsc, takich jak cen­tra kon­gre­so­we lub stadiony.

Sądy pozo­sta­ją zamknię­te od poło­wy mar­ca z powo­du COVID-19.

Więź­nio­wie, któ­rzy będą musie­li sta­wić się na roz­pra­wie, otrzy­ma­ją maski przed wyjaz­dem z insty­tu­cji peni­ten­cjar­nej do sądu, któ­re muszą być noszo­ne przez cały czas, gdy fizycz­ne dystan­so­wa­nie nie jest moż­li­we — poin­for­mo­wa­ła rzecz­nicz­ka Mini­ster­stwa Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go Ontario .

Wzno­wie­niu pod­le­ga­ją rów­nież odwie­dzi­ny osa­dzo­nych w jed­nost­kach pen­ti­ne­cjar­nych. Obo­wią­zu­je jed­nak sze­reg ograniczeń