Po sobot­nim wie­cu wybor­czym pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy we Wro­cła­wiu poli­cja zamie­rza skie­ro­wać do sądu wnio­ski o uka­ra­nie orga­ni­za­to­rów dwóch naj­więk­szych zgro­ma­dzeń – zwo­len­ni­ków urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta oraz jego prze­ciw­ni­ków. Według poli­cji w obu zgro­ma­dze­niach uczest­ni­czy­ło zbyt dużo osób.

W sobo­tę we wro­cław­skim Ryn­ku, jak podał wro­cław­ski magi­strat, oprócz wie­cu popar­cia dla urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta, zare­je­stro­wa­nych było jesz­cze sie­dem innych zgro­ma­dzeń. Pod­czas wystą­pie­nia pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy kil­ka­set osób mani­fe­stu­ją­cych pod szyl­dem Straj­ku Kobiet i KOD, gwiz­da­mi oraz okrzy­ka­mi pró­bo­wa­ło zagłu­szać jego przemówienie.

Obec­nie obo­wią­zu­ją­ce w Pol­sce prze­pi­sy w związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa ogra­ni­cza­ją licz­bę uczest­ni­ków gro­ma­dzeń, imprez, spo­tkań oraz zebrań do 150 osób.

Rzecz­nik Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji we Wro­cła­wiu nad­kom. Kamil Ryn­kie­wicz w wyda­nym w nie­dzie­lę oświad­cze­niu pod­kre­ślił, że w związ­ku z sobot­ni­mi dwo­ma naj­więk­szy­mi zgro­ma­dze­nia­mi, jakie odby­wa­ły się na tere­nie wro­cław­skie­go Ryn­ku, poli­cja pro­wa­dzi czyn­no­ści wyja­śnia­ją­ce zmie­rza­ją­ce do skie­ro­wa­nia wnio­sku o uka­ra­nie do sądu, w związ­ku z prze­kro­czo­ną dopusz­czal­ną licz­bą uczest­ni­ków zgromadzenia.

Ryn­kie­wicz pod­kre­ślił, że podob­ne dzia­ła­nia dol­no­ślą­ska poli­cja podej­mo­wa­ła w ostat­nich tygo­dniach rów­nież w sto­sun­ku do orga­ni­za­to­rów innych zgro­ma­dzeń, na któ­rych stwier­dzo­no prze­kro­cze­nie dopusz­czal­nej licz­by uczestników.