W szko­łach w Onta­rio zaj­dą duże zmiany

Rząd pro­win­cji zakoń­czy w kla­sie 9 pro­ces tzw stre­amin­gu czy­li kie­run­ko­wa­nia nauki w zale­ó­no­ści od wybo­ru przy­szło­ści przez ucznia — albo stu­dia wyż­sza albo kur­sy o bar­dziej prak­tycz­nym charakterze

Obec­nie ucznio­wie uczęsz­cza­ją albo na kur­sy aka­de­mic­kie (uni­wer­sy­tec­kie) lub kur­sy, któ­re są bar­dziej praktyczne.

Reklama

Dane wyka­za­ły, że stu­den­ci czar­ni, rdzen­ni i o niskich docho­dach czę­ściej zapi­su­ją się na kur­sy o prak­tycz­nym charakterze.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce uznał tę prak­ty­kę sys­te­mu oświa­to­we­go za jed­ną z nie­wie­lu o „sys­te­mo­wym, rasi­stow­skim i dys­kry­mi­nu­ją­cym” charakterze

Sta­ty­sty­ki  poka­zu­ją, że ucznio­wie klas prak­tycz­nych czte­ry i pół razy czę­ściej nie zdo­by­wa­ją dyplo­mu ukoń­cze­nia szko­ły,  ​​ci,  któ­rzy uczą się mate­ma­ty­ki  w stre­amin­gu “prak­tycz­nym” na pozio­mie kla­sy 9, prak­tycz­nie nie mają szans pójść na uniwersytet.

Pro­win­cja pla­nu­je rów­nież zaka­zać zawie­sza­nia w pra­wach uczniów w szko­le pod­sta­wo­wej i zaostrzyć zasa­dy, by zagwa­ran­to­wać iż nauczy­cie­le pozwa­la­ją­cy sobie na rasi­stow­skie komen­ta­rze są pocią­ga­ni do odpowiedzialności.