Orga­ni­za­cja Lions Club infor­mu­je czy ponow­nie otwar­te zosta­ły pla­ce tar­go­we w Mis­sis­sau­dze ofe­ru­jąc moż­li­wość zaku­pu świe­żych warzyw i owo­ców od miej­sco­wych rolników

Nie­dziel­ny  Far­mers Mar­ket dzia­ła od 5 lip­ca przy 3 Robert Speck Par­kway wzdłuż Shipp
Drive.

reklama

Za śro­do­wy od 8 lip­ca na Mis­sis­sau­ga Cele­bra­tion Squ­are, przy Mis­sis­sau­ga City Hall.

Ze wzglę­du na Covid-19 wszy­scy kupu­ją­cy powinni
* Zacho­wać odstęp sied­miu stóp
* Zawsze nosić maskę
* Uży­wać dezyn­fek­cji do rąk lub myć ręce.
* Nie doty­kać ani nie pró­bo­wać  owo­ców i warzyw przed zakupem
* Iść zgod­nie ze znakami

 

 

Lions Club pro­wa­dzi tar­gi  w Mis­sis­sau­dze od 1975 zbie­ra­jąc w ten spo­sób środ­ki na cele charytatywne.