Większość Kanadyjczyków (88%) twierdzi, że firmy zajmujące się mediami społecznościowymi powinny robić więcej, aby blokować lub usuwać wiadomości szerzące nienawiść lub rasizm, informując policję (83%) o takich wiadomościach. Osiem na dziesięciu (82%) ankietowanych wspiera firmy, które ograniczają reklamy w mediach społecznościowych do czasu, gdy firmy z tych mediów zrobią więcej, aby rozwiązać problem

Kana­dyj­czy­cy chcą dzia­łań ze stro­ny firm mediów spo­łecz­no­ścio­wych, któ­re pomo­gły­by powstrzy­mać sze­rze­nie się nie­na­wi­ści i rasi­zmu, według nowe­go son­da­żu Ipsos prze­pro­wa­dzo­ne­go w imie­niu Glo­bal News. Więk­szość (88%) Kana­dyj­czy­ków zga­dza się (zde­cy­do­wa­nie 53% / nie­co 35%), że fir­my zaj­mu­ją­ce się media­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi powin­ny robić wię­cej, aby blo­ko­wać lub usu­wać wia­do­mo­ści sze­rzą­ce nie­na­wiść lub rasizm. Ponad­to ośmiu na dzie­się­ciu (83%) zga­dza się (41% zde­cy­do­wa­nie / nie­co 42%), że fir­my mediów spo­łecz­no­ścio­wych powin­ny być zobo­wią­za­ne do infor­mo­wa­nia poli­cji o wia­do­mo­ściach sze­rzą­cych nie­na­wiść lub rasizm.

Nie­któ­re z wio­dą­cych kana­dyj­skich firm nie­daw­no ogło­si­ły, że tym­cza­so­wo zawie­sza­ją nie­któ­re rekla­my w mediach spo­łecz­no­ścio­wych do cza­su, gdy fir­my spo­łecz­no­ścio­we zro­bią wię­cej, aby roz­wią­zać ten pro­blem. Kana­dyj­czy­cy w dużej mie­rze popie­ra­ją te dzia­ła­nia: ośmiu na dzie­się­ciu (82%) zga­dza się (35% zde­cy­do­wa­nie / nie­co 47%), że wspie­ra­ją fir­my, któ­re ogra­ni­cza­ją rekla­my w mediach spo­łecz­no­ścio­wych do cza­su, aż fir­my te zro­bią wię­cej, aby zara­dzić sze­rze­niu się nie­na­wi­ści lub rasi­zmu na ich platformach.

Znacz­na mniej­szość (34%) Kana­dyj­czy­ków uwa­ża, że ​​ochro­na wol­no­ści sło­wa ma do ode­gra­nia rolę w tej dys­ku­sji, zga­dza­jąc się (zde­cy­do­wa­nie 11% / nie­co 23%), że wol­ność sło­wa ozna­cza, że ​​ludzie powin­ni mieć moż­li­wość publi­ko­wa­nia cokol­wiek chcą w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, a fir­my dzia­ła­ją­ce w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nie mają obo­wiąz­ku tego powstrzymywać.

Reklama

Podob­ne­go zda­nia jest wię­cej męż­czyzn (40%) niż kobiet (29%) oraz wię­cej Kana­dyj­czy­ków w wie­ku 18–34 lat (45%) niż osób w wie­ku 35–54 (38%) lub 55+ (23%).

Kana­dyj­czy­cy chcie­li­by tak­że, aby rząd fede­ral­ny odgry­wał więk­szą rolę w regu­lo­wa­niu i opo­dat­ko­wa­niu przed­się­biorstw mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Dokładniej:

Osiem na dzie­się­ciu (81%) zga­dza się (37% zde­cy­do­wa­nie / nie­co 44%), że fir­my mediów spo­łecz­no­ścio­wych powin­ny pod­le­gać opo­dat­ko­wa­niu w Kana­dzie. Wspar­cie wzra­sta do 87% wśród osób w wie­ku 55+.
Trzy czwar­te (77%) zga­dza się (zde­cy­do­wa­nie 28% / nie­co 49%), że fir­my zaj­mu­ją­ce się media­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi powin­ny pod­le­gać surow­szym regu­la­cjom w Kana­dzie. Po raz kolej­ny popar­cie wzra­sta do 85% wśród osób w wie­ku 55+.

Ankie­tę Ipsos prze­pro­wa­dzo­nej mię­dzy 8 a 10 lip­ca 2020 r. na zle­ce­nie Glo­bal News. Na potrze­by tego bada­nia prze­pro­wa­dzo­no wywia­dy onli­ne z prób­ką 1000 Kana­dyj­czy­ków w wie­ku 18+. Pre­cy­zja son­da­ży inter­ne­to­wych Ipsos jest mie­rzo­na przy uży­ciu prze­dzia­łu wia­ry­god­no­ści. W tym przy­pad­ku dokład­ność son­da­żu mie­ści się w gra­ni­cach ± ​​3,5 punk­tu pro­cen­to­we­go, 19 razy na 20. Wszyst­kie przy­kła­do­we ankie­ty i ankie­ty mogą być obar­czo­ne inny­mi źró­dła­mi błędów.