Ćwi­cze­nia NORAD w Toron­to: Uwa­ga, uwa­ga nadchodzi…

Co praw­da z uwa­gi na pan­de­mię w tym roku corocz­ne Mię­dzy­na­ro­do­we Poka­zy Lot­ni­cze w Toron­to zosta­ły odwo­ła­ne, ale za to mamy inne atrakcje.

Oto, Dowódz­two Obro­ny Prze­strze­ni Powietrz­nej Ame­ry­ki Pół­noc­nej infor­mu­je na Twit­te­rze, że  JUTRO we czwar­tek #NORAD prze­pro­wa­dzi ruty­no­we szko­le­nie z obro­ny powietrznej
w @CityofToronto.

Pilo­ci będą ćwi­czyć pro­ce­du­ry reago­wa­nia w prze­strze­ni powietrz­nej o dużej gęsto­ści, a opi­nia publicz­na będzie mogła zoba­czyć lub usły­szeć nastę­pu­ją­ce stat­ki powietrz­ne: kana­dyj­skie   # CF18s , i ame­ry­kań­skie  # F16s i #USA­ir­For­ce KC-135. #GTA

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je się, że ćwi­cze­nia te nie mają nic wspól­ne­go z pan­de­mią Covid ‑19