Tym­cza­so­we patia w Toron­to z jed­nej stro­ny zwięk­sza­ją powierzch­nię restau­ra­cji z dru­giej zabie­ra­ją miej­sce na uli­cach i chod­ni­kach utrud­nia­jąc par­ko­wa­nie. Roz­ma­wia­my na ten temat w restau­ra­cji Polonez