W nie­dzie­lę 10 kwiet­nia przed Pomni­kiem Katyń­skim w Toron­to odby­ły się uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we poświę­co­ne upa­mięt­nie­niu zamor­do­wa­nia pol­skich ofi­ce­rów w Katy­niu i innych miej­scach kaź­ni na tere­nie byłe­go ZSRS, ofiar kata­stro­fy smo­leń­skiej oraz wywó­zek pol­skiej lud­no­ści w głąb Sowie­tów. Zło­żo­no kwia­ty, zapa­lo­no zni­cze. Udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych, pol­skich służb dyplo­ma­tycz­nych, a tak­że lokal­ni politycy.

Foto: Hie­ro­nim Teresiński