Pro­te­sty mniej i bar­dziej poprawne

Pod­czas jed­nych pro­te­stów zwra­ca się uwa­gę na brak masek, a pod­czas innych w ogó­le nie ma takie­go tematu