KFC Cana­da doda­je do swo­jej ofer­ty nową kanap­kę z kur­cza­kiem i tym samym rzu­ca wyzwa­nie sie­ci Popey­es, któ­ra ma przed­sta­wić swo­ją pro­po­zy­cję za pięć dni. KFC zagra­ło chy­trze, bo nie pro­wa­dzi­ło wcze­śniej żad­nych dzia­łań promocyjnych.

Restau­rant Brands Inter­na­tio­nal, wła­ści­ciel Popey­es, mówi, że nie prze­wi­du­je przy­spie­sza­nia wpro­wa­dze­nia nowej kanap­ki do menu obo­wią­zu­ją­ce­go w całej Kana­dzie, mimo że kanap­ka jest testo­wa­na od paru tygo­dni w nie­któ­rych czę­ściach Alber­ty i w połu­dnio­wo-zachod­nim Onta­rio. Wyzna­czo­na data kra­jo­wej pre­mie­ry to 12 września.

Kanap­ka z kur­cza­kiem w Popey­es sta­ła się sen­sa­cją w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie poja­wi­ła się w zeszłym roku. Przed restau­ra­cja­mi zaczę­ły się usta­wiać kolej­ki, nawet docho­dzi­ło do bójek. Sieć odno­to­wa­ła znacz­ny wzrost zarob­ków i dalej w dru­gim kwar­ta­le 2020 roku radzi­ła sobie cał­kiem dobrze w porów­na­niu z inny­mi restau­ra­cja­mi szyb­kiej obsługi.

Reklama

Kanap­ka KFC jest dość podob­na do tej z Popey­es. Nazy­wa się Famo­us Chic­ken San­dwich, mię­so jest mary­no­wa­ne w maślan­ce i obta­cza­ne ręcz­nie w słyn­nej panier­ce Extra Cri­spy, w lek­ko zapie­czo­nej maśla­nej buł­ce, z pikla­mi i majo­ne­zem. Kosz­tu­je 6,99 dol. Popey­es swo­ją nowość sprze­da­je w Kana­dzie za 5,99 dol.