Robert Sze­lą­żek nie żyje

Od kil­ku mie­się­cy wal­czył z rakiem, zawsze pełen życia i nowych pomy­słów. Współ­or­ga­ni­za­tor Dnia Pol­skie­go na Onta­rio Pla­ce, współ­za­ło­ży­ciel Radia 7, szef tygo­dni­ka “Życie”

Odszedł czło­wiek, któ­ry od wie­lu lat kształ­to­wał naszą polo­nij­ną kulturę.

Skła­da­my kon­do­len­cje Rodzi­nie Zmarłego