Oprócz obaw zwią­za­nych z wiel­ko­ścią klas, wie­lu rodzi­ców dzie­ci w wie­ku szkol­nym w Onta­rio jest zanie­po­ko­jo­nych notat­ką instru­ują­cą nauczy­cie­li w zakre­sie zmian w pro­to­ko­łach samoizolacji.

Nauczy­cie­le, któ­rzy mie­li bli­ski kon­takt z oso­bą doświad­cza­ją­cą obja­wów COVID-19 — na przy­kład człon­kiem ich gospo­dar­stwa domo­we­go — nie będą musie­li się izolować.

Zmia­ny te weszły w życie 21 wrze­śnia i od tego momen­tu nauczy­cie­le, któ­rzy zde­cy­du­ją się na samo­izo­la­cję z takie­go, będą musie­li wró­cić do pra­cy lub sko­rzy­stać ze zwol­nie­nia cho­ro­bo­we­go lub bez­płat­ne­go dnia wolnego.

Reklama

Jed­nak oso­by, któ­re wej­dą w bli­ski kon­takt — na przy­kład ktoś z ich gospo­dar­stwa domo­we­go — z oso­bą podej­rza­ną o wiru­sa, nadal będą musia­ły się izolować.

Ponad­to oso­by, któ­re zosta­ły poin­for­mo­wa­ne przez kie­row­ni­ka ds. zdro­wia publicz­ne­go, że ist­nie­je wyso­kie ryzy­ko ich bli­skie­go kon­tak­tu z potwier­dzo­nym przy­pad­kiem poprzez śle­dze­nie kon­tak­tów, rów­nież muszą się izolować.