W Nowej Szko­cji trwa­ją pro­te­sty w spra­wie poło­wów homa­rów przez lud­ność rdzen­ną z ple­mie­nia Mi’kmaq. W ostat­nią sobo­tę set­ki osób przy­szły na nabrze­że w Hali­fak­sie, by oka­zać swo­ją soli­dar­ność z India­na­mi, oskar­ża­ny­mi przez ryba­ków komer­cyj­nych o nie­le­gal­ne połowy.

Ryba­cy Mi’k­maq powo­łu­ją się na trak­ta­ty, któ­re pozwa­la­ją im na poło­wy przez cały rok w celu zapew­nie­nia umiar­ko­wa­ne­go utrzy­ma­nia. Pra­wo wyni­ka­ją­ce z trak­ta­tów zosta­ło potwier­dzo­ne 21 lat temu wyro­kiem sądu najwyższego.

W tym samym cza­sie set­ki ryba­ków i ich rodzi­ny przy­by­ły do Mete­ghan, N.S., by oka­zać wspar­cie ryba­kom komercyjnym.

Do spra­wy włą­czy­ło się też lokal­ne kura­to­rium, Tri-Coun­ty Regio­nal Cen­tre for Edu­ca­tion , któ­re roze­sła­ło listy do rodzi­ców i opie­ku­nów uczniów, kła­dąc nacisk na umie­jęt­ność pro­wa­dze­nia dia­lo­gu i oka­zy­wa­nia sza­cun­ku. Kura­to­rium przy­po­mnia­ło, że żad­na for­ma dys­kry­mi­na­cji nie może być akceptowana.

Poseł fede­ral­ny z okrę­gu Kings-Hants, libe­rał Kody Blo­is, wydał oświad­cze­nie, w któ­rym poparł rybo­łów­stwo Indian, ale zazna­czył, że nale­ża­ło­by wyja­śnić, jak rozu­mieć ter­min „zapew­nie­nia umiar­ko­wa­ne­go utrzymania”.