Pre­zy­dent Fran­cji Emma­nu­el Macron zapo­wie­dział, że jego rząd ujaw­ni pro­jekt usta­wy o wal­ce z „isla­mi­stycz­nym sepa­ra­ty­zmem”, któ­ry jest szcze­gól­nie deli­kat­ny w kra­ju sil­nie przy­wią­za­nym do sekularyzmu.

Macron okre­ślił islam jako „reli­gię, któ­ra znaj­du­je się obec­nie w kry­zy­sie na całym świe­cie”, kon­cen­tru­jąc się w swo­im prze­mó­wie­niu na wal­ce z islam­skim rady­ka­li­zmem we Francji.

Pre­zy­dent Fran­cji powie­dział, że islam znaj­du­je się w kry­zy­sie z powo­du rady­ka­li­za­cji sta­no­wisk. Zapo­wie­dział, że rząd przed­sta­wi w grud­niu pro­jekt usta­wy mają­cej na celu wzmoc­nie­nie seku­la­ry­zmu we Fran­cji, prze­ciw­ko temu, co okre­ślił jako „isla­mi­stycz­ny sepa­ra­tyzm” w tym kraju.

„Islam we Fran­cji musi zostać uwol­nio­ny od obcych wpły­wów”, powie­dział, obie­cu­jąc lep­szy nad­zór nad finan­so­wa­niem meczetów.

Nowa usta­wa będzie mia­ła na celu pro­mo­wa­nie war­to­ści świec­kich we Francji

Pro­po­no­wa­ne usta­wo­daw­stwo będzie mia­ło na celu zapew­nie­nie, że życie publicz­ne we Fran­cji będzie odzwier­cie­dlać war­to­ści laici­té , czy­li seku­la­ry­zmu pań­stwo­we­go, stu­let­niej zasa­dy praw­nej, któ­ra oddzie­la­ła Kościół od pań­stwa i narzu­ca­ła Fran­cji neu­tral­ność religijną.

Macron powie­dział, że prze­ło­mo­wa usta­wa o seku­la­ry­zmie z 1905 r. pozwa­la ludziom wyzna­wać dowol­ną reli­gię, ale nie zezwa­la na zewnętrz­ne oka­zy­wa­nie przy­na­leż­no­ści reli­gij­nej w szko­łach lub służ­bie publicznej.

„Seku­la­ryzm jest cemen­tem zjed­no­czo­nej Fran­cji” — stwier­dził Macron, doda­jąc: „Nie wpa­daj­my w pułap­kę zasta­wio­ną przez (…) eks­tre­mi­stów, któ­rych celem jest pięt­no­wa­nie wszyst­kich muzułmanów”.

Pre­zy­dent Fran­cji wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał zna­cze­nie szkół w zaszcze­pia­niu świec­kich war­to­ści u mło­dych ludzi i mówił, że rząd będzie wyma­gał od szkół pry­wat­nych zgo­dy na ich nauczanie.

Powie­dział rów­nież, że z nie­licz­ny­mi wyjąt­ka­mi 50 000 fran­cu­skich dzie­ci, któ­re obec­nie uczą się w domu na zasa­dach home­scho­oling , będzie musia­ło cho­dzić do szko­ły z inny­mi uczniami.

Macron przy­znał, że pań­stwo fran­cu­skie było czę­ścio­wo odpo­wie­dzial­ne za „get­to­iza­cję” spo­łecz­no­ści z dużą licz­bą miesz­kań­ców muzułmańskich.

Prze­mó­wie­nie Macro­na w Les Mure­aux, na pół­noc­ny zachód od Pary­ża, ma miej­sce sie­dem mie­się­cy po tym, jak ogło­sił, że jego rząd będzie pró­bo­wał zwal­czać „zagra­nicz­ną inge­ren­cję” w prak­ty­ko­wa­nie isla­mu, koń­cząc pro­gram, któ­ry zezwa­lał innym kra­jom na wysy­ła­nie ima­mów i nauczy­cie­li do Francji.

„Pro­blem poja­wia się, gdy w imię reli­gii nie­któ­rzy chcą odciąć się od Repu­bli­ki i dla­te­go nie prze­strze­ga­ją jej praw” — powie­dział Macron w prze­mó­wie­niu 18 lute­go we wschod­nim mie­ście Miluza .

W ostat­nich latach Fran­cja zosta­ła zmu­szo­na do uważ­ne­go przyj­rze­nia się swo­im pod­sta­wo­wym war­to­ściom repu­bli­kań­skim, postrze­ga­nym przez wie­lu jako zagro­żo­ne przez rady­kal­ny islam w następ­stwie serii ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych wymie­rzo­nych w świec­kie wol­no­ści, takie jak wol­ność słowa.

 

W stycz­niu wybu­chła wzno­wio­na deba­ta na temat wol­no­ści sło­wa , kie­dy nasto­lat­ko­wi gro­żo­no śmier­cią za atak na islam w prze­kleń­stwach na Instagramie.

A na począt­ku tego mie­sią­ca podzia­ły zosta­ły pod­kre­ślo­ne dodat­ko­wo, gdy posło­wie Zgro­ma­dze­nia naro­do­we­go wyszli, gdy stu­dent­ka uni­wer­sy­te­tu wszedł do par­la­men­tu w chu­st­ce na głowie.

za AFP