Pub w Cal­ga­ry został zamknię­ty po zor­ga­ni­zo­wa­niu impre­zy, w któ­rej uczest­ni­czy­ło 85 osób,  nie dystan­su­ją­cych się spo­łecz­nie. Jed­na zaś bra­ła  jedze­nie z bufe­tu rękami.

5 paź­dzier­ni­ka Alber­ta Health Servi­ces wyda­ła pisem­ne orze­cze­nie prze­ciw­ko Mill Stre­et Bre­we­ry and Restau­rant  przy 17th Ave­nue SW po uprzed­nim wyda­niu ust­ne­go naka­zu zamknię­cia loka­lu  2 października.

Klien­ci pubu pod­czas impre­zy zacho­wy­wa­li się jak gdy­by nigdy nic, lek­ce­wa­żąc WSZYSTKIE obostrze­nia pan­de­micz­ne, pili przy barze bez prze­gród ple­xi, sie­dzie­li przy sto­łach nawet po 7 osób, sto­ły nie były oddzie­lo­ne itd.

 

Kie­row­nic­two Mill Stre­et wyda­ło oświad­cze­nie, prze­pra­sza­jąc za zamknięcie

 

Pub po speł­nie­niu wytycz­nych wydzia­łu zdro­wia zosta­nie otwarty