Pre­zy­dent USA Donald Trump, wspo­mi­na­jąc swo­je zastrze­że­nia doty­czą­ce spo­so­bu, w jaki wła­dze Chin radzą sobie z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, poin­for­mo­wał w czwar­tek, że ostat­nio nie roz­ma­wiał z przy­wód­cą ChRL Xi Jin­pin­giem i nie chce tego robić.

“Nie mówi­łem z nim od jakie­goś cza­su, ponie­waż nie chcę z nim roz­ma­wiać” — powie­dział Trump w wywia­dzie udzie­lo­nym sta­cji Fox Busi­ness. Odmó­wił odpo­wie­dzi na pyta­nie, czy chiń­ski przy­wód­ca sta­rał się z nim porozumieć.

W tym samym wywia­dzie odpo­wia­da­jąc na pyta­nia doty­czą­ce pakie­tu sty­mu­la­cyj­ne­go dla ame­ry­kań­skiej gospo­dar­ki pre­zy­dent USA powie­dział, że kry­zys zwią­za­ny z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa został wywo­ła­ny przez Chi­ny, któ­re za nie­go zapła­cą “w takiej lub innej formie”.

Prze­ma­wia­jąc w czwar­tek Trump stwier­dził: jeśli nie wygra­my, rady­kal­na lewi­ca znisz­czy nasz kraj.