Pekin ostrze­ga Kanadę

Amba­sa­dor Chin w Kana­dzie (na zdję­ciu) ostrzegł w czwar­tek rząd Tru­de­au, aby nie udzie­lał azy­lu miesz­kań­com Hong­kon­gu ucie­ka­ją­cym przed sze­ro­ko kry­ty­ko­wa­nym pra­wem bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go nało­żo­nym przez Pekin.

„Zde­cy­do­wa­nie wzy­wa­my stro­nę kana­dyj­ską do nie­udzie­la­nia tak zwa­ne­go azy­lu poli­tycz­ne­go bru­tal­nym prze­stęp­com z Hong­kon­gu” — powie­dział amba­sa­dor Cong Peiwu na wide­okon­fe­ren­cji pra­so­wej z amba­sa­dy chiń­skiej w Ottawie.

Ostrzegł, że ozna­cza­ło­by to „inge­ren­cję w wewnętrz­ne spra­wy Chin i “ośmie­la­ło” tych “bru­tal­nych przestępców”.

Hong­kong miał dzia­łać w ramach umo­wy „jeden kraj, dwa sys­te­my” po tym, jak Wiel­ka Bry­ta­nia prze­ka­za­ła swo­ją daw­ną kolo­nię Peki­no­wi w 1997 r. na mocy umo­wy mię­dzy­na­ro­do­wej. Jed­nak zwo­len­ni­cy praw czło­wie­ka twier­dzą, że nowe pra­wo bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go narzu­co­ne z Peki­nu pod­wa­ża wol­ność w tak zwa­nym Spe­cjal­nym Regio­nie Admi­ni­stra­cyj­nym Hongkongu.

reklama

“Jeśli stro­nie kana­dyj­skiej napraw­dę zale­ży na sta­bil­no­ści i dobro­by­cie w Hong­kon­gu i napraw­dę dba o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo tych 300 000  posia­da­czy kana­dyj­skich pasz­por­tów w Hong­kon­gu, a tak­że dużej licz­by kana­dyj­skich firm dzia­ła­ją­cych w  SAR”, powin­na wspie­rać  wal­kę z bru­tal­ny­mi prze­stęp­stwa­mi ”- wyja­śnił Cong.

Powtó­rzył rów­nież żąda­nie rzą­du, by Kana­da natych­miast uwol­ni­ła dyrek­to­ra finan­so­we­go Huawei Meng Wanzhou.

„Sprze­ci­wia­my się wszel­kim uwa­gom, któ­re inge­ru­ją w nasze spra­wy wewnętrz­ne. i chciał­bym zazna­czyć, że po stro­nie chiń­skiej nie upra­wia­my dyplo­ma­cji odwo­łu­jąc się do siły” — pod­kre­ślił Cong