Face­bo­ok zaka­że postów i usu­nie stro­ny, któ­re zaprze­cza­ją lub znie­kształ­ca­ją Holo­kaust i będzie odsy­łał inter­nau­tów “do wia­ry­god­nych źró­deł”, jeśli będą szu­kać infor­ma­cji o ludo­bój­stwie Żydów. 

Pre­zes Face­bo­oka Mark Zuc­ker­berg ogło­sił w ponie­dzia­łek nowe zasa­dy w ramach działań
pro­wa­dzo­nych przez tę fir­mę prze­ciw­ko teo­riom spi­sko­wym i dez­in­for­ma­cji przed wybo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi w USA. Decy­zja zapa­dła “w wyni­ku naci­sków ze stro­ny oca­la­łych z Holo­kau­stu na całym świe­cie”, któ­rzy uży­czy­li swo­je­go gło­su kam­pa­nii skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko Zuc­ker­ber­go­wi, wzy­wa­jąc go do pod­ję­cia dzia­łań w celu usu­nię­cia postów zaprze­cza­ją­cych Holo­kau­sto­wi z tego por­ta­lu społecznościowego.

Kam­pa­nia “koor­dy­no­wa­na przez Kon­fe­ren­cję na temat żydow­skich rosz­czeń mate­rial­nych prze­ciw­ko Niem­com” #No- Deny­in­gIt aby prze­sy­łać do Zuc­ker­ber­ga, jeden film dzien­nie wzy­wa­ją­cy go do usu­nię­cia grup, stron i postów zaprze­cza­ją­cych Holo­kau­sto­wi jako mowy nienawiści.

„Face­bo­ok poka­zu­je, że uzna­je nego­wa­nie Holo­kau­stu za to, czym napraw­dę jest – za for­mę anty­se­mi­ty­zmu, a zatem za mowę nie­na­wi­ści” – powie­dział Ronald Lau­der, prze­wod­ni­czą­cy Świa­to­we­go Kon­gre­su Żydów w przy­go­to­wa­nym oświadczeniu.

Edward Reid zna­ny pro­mo­tor pol­skiej histo­rii na Face­bo­oku wyra­ził zaniepokojenie
tą decy­zją zwłasz­cza dowol­no­ścią inter­pre­ta­cji “znie­kształ­ca­nia” Holo­cau­stu, stwier­dził, że jego posty na temat żydow­skiej kola­bo­ra­cji w get­tach pod­czas II woj­ny świa­to­wej oraz nie­wiel­kie­mu opo­ro­wi sta­wia­ne­mu przez lud­ność żydow­ską wobec Zagła­dy, już wcze­śniej były kwe­stio­no­wa­ne, What is “Holo­caust distor­tion”?   Are facts distor­tion? – pyta Edward Reid.