Na sta­dio­nie PGE Naro­do­wym w War­sza­wie powsta­je pierw­szy szpi­tal polo­wy — usta­li­ła Wir­tu­al­na Pol­ska. Pierw­sze pra­ce, nad­zo­ro­wa­ne przez Micha­ła Dwor­czy­ka, sze­fa Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra, ruszy­ły już w sobo­tę, a decy­zja zapa­dła w ści­słym kie­row­nic­twie rządu.

W szpi­ta­lu na PGE Naro­do­wym począt­ko­wo funk­cjo­no­wać ma 500 łóżek. Podob­ne mają być two­rzo­ne tak­że w innych województwach.

- Wyni­ka to z naszej stra­te­gii. W momen­cie kie­dy zaczy­na w sta­cjo­nar­nych szpi­ta­lach bra­ko­wać łóżek, będą uru­cha­mia­ne szpi­ta­le polo­we. W Agen­cji Rezerw Mate­ria­ło­wych jest ponad 80 tys. łóżek. Będą one suk­ce­syw­nie prze­ka­zy­wa­ne kolej­nym otwie­ra­nym szpi­ta­lom polo­wym — powie­dzia­ła w roz­mo­wie z Wir­tu­al­ną Pol­ską oso­ba z oto­cze­nia Kan­ce­la­rii Premiera.

W two­rze­niu szpi­ta­la na PGE Naro­do­wym poma­ga woj­sko. W roz­mo­wie z por­ta­lem polsatnews.pl Michał Dwor­czyk potwier­dził Infor­ma­cję o budo­wie tym­cza­so­wej placówki.