Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, reprezentujące krajowe zakłady lecznictwa uzdrowiskowego oraz gminy uzdrowiskowe, w związku z drastycznie pogarszającą się sytuacją finansowo-ekonomiczną spółek uzdrowiskowych, w celu ratowania od bankructwa i upadłości przedsiębiorstw branży uzdrowiskowej oraz miejsc pracy wystosowały dramatyczny apel do premiera i ministra zdrowia.

 

za Medexpres
Publikujemy treść apelu:

„Wnosimy do Pana Premiera i Ministra Zdrowia — jako organu bezpośrednio i ustawowo nadzorującego zakłady lecznictwa uzdrowiskowego o podjęcie pilnych i nadzwyczajnych działań prawnych, finansowych oraz organizacyjnych powstrzymujących głęboki regres ekonomiczny i całkowite załamanie lecznictwa uzdrowiskowego w kraju.
Cała branża uzdrowiskowa działająca w kraju zwraca się do Pana Premiera, jako Przewodniczącego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w sprawie podjęcia konkretnych działań i kroków, które pozwolą zakładom lecznictwa uzdrowiskowego w tym trudnym okresie na tzw. przetrwanie, a przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy, pokrycie kosztów stałych utrzymywania w gotowości potencjału bazy uzdrowiskowej i zatrudnienia, a także pomoże uchronić małe miasteczka uzdrowiskowe od wzrostu lub powrotu do strukturalnego bezrobocia, jako miejscowościom o określonej monokulturze uzdrowiskowej i turystycznej.
Ufamy, że Pan Premier jako Szef Rządu oraz Osoba pochodząca z Dolnego Śląska — województwa bogato obdarzonego przez naturę i historię w uzdrowiska — ma doskonałe rozeznanie dotyczące potrzeb i działań jakie powinny być podjęte dla ratowania branży lecznictwa uzdrowiskowego i tych miejscowości.
W imieniu największych w kraju organizacji z branży uzdrowiskowej wnosimy do Pana Premiera i Pana Ministra Zdrowia, w tej nadzwyczajnej sytuacji progresji pandemicznej, o podjęcie niestandardowych działań ratunkowych dla utrzymania działalności gospodarczej i leczniczej poprzez m.in.:
l. Pilne umorzenie lub zastosowanie w 100% tzw. abolicji zaliczek wypłacanych przez NFZ w ramach zawartych umów na realizację świadczeń zdrowotnych przez podmioty uzdrowiskowe, która nie będzie limitowaną pomocą publiczną, a jedynie pokryciem kosztów stałych oraz gotowości do realizacji tych świadczeń i jej częściową rekompensatą. Umorzenie zaliczek lub 100% „abolicja” powinna obejmować okres od 15 marca do 15 czerwca br., jako konsekwencja decyzji organów Władzy Publicznej nakładającej obowiązek zawieszenia działalności gospodarczej przez podmioty uzdrowiskowe, a także dotyczyć późniejszych okresów, w których była wypłacana świadczeniodawcom.

2. W związku z pogłębianiem się kryzysu i przedłużającym przebiegiem pandemii COVID-19 w okresie jesiennym, a także wprowadzanymi ograniczeniami w strefach czerwonych, publicznymi wypowiedziami przedstawicieli Rządu, polityków i epidemiologów (zachęcającymi seniorów do pozostania w domu), oficjalnymi wytycznymi i wypowiedziami przedstawicieli NFZ o możliwości bezkonsekwencyjnego zwrotu skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez pacjentów oraz postępującymi ograniczeniami związanymi z wydłużającymi się kolejkami do punktów poboru wykonujących obowiązkowe testy kuracjuszom i pacjentom kierowanym do uzdrowiska — wnosimy o pilne wznowienie, przynajmniej do końca 2020 r., rozliczania kontraktów/umów z NFZ i świadczeniodawcami uzdrowiskowymi analogicznie jak w okresie zawieszenia działalności leczniczej, tj. wypłacanej miesięcznie zaliczki w wysokości 1/12 kontraktu.

Wyżej wymienione ograniczenia oraz publiczne apele, kierowane również przez Ministerstwo Zdrowia w okresie pandemii, skutkują drastycznie rosnącymi niedojazdami pacjentów i kuracjuszy na leczenie uzdrowiskowe — na dzień dzisiejszy w wysokości nawet 50% zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych — oraz brakiem przychodów ze sprzedaży usług komercyjnych, co spowoduje całkowitą utratę płynności finansowej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego pod koniec 2020 roku.

3. Pilną i niezbędną nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 23 lipca 2013 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 168) poprzez zwiększenie częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i noclegu w sanatorium w związku ze wzrostem inflacji i kosztów niezależnych od świadczeniodawców (tj. cen artykułów spożywczych, mięsa, warzyw, opłat za wodę, ścieki, wywóz odpadów, energię elektryczną, podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste). Kolejno, zrównanie poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu w I sezonie rozliczeniowym, tj. od I października do 30 kwietnia do poziomu finansowania w II sezonie rozliczeniowym, tj. od I maja do 30 września — vide: załącznik nr 2 do rozporządzenia z dnia 23 lipca 2013 r. Informujemy, że jest to nasze czwarte wystąpienie w tej sprawie w tym roku do MZ — niestety, jak dotąd bezskuteczne.
Szanowny Panie Premierze, przedsiębiorstwa branży uzdrowiskowej poniosły jako pierwsze — już z początkiem 2020 r. — straty finansowe niezawinione, których przyczyną były niedojazdy pacjentów instytucjonalnych i pełnopłatnych, sięgające ca. 60 mln złotych (o czym już pisaliśmy w poprzednich wystąpieniach) i w związku z brakiem jakichkolwiek przychodów nie były w stanie pokryć kosztów stałych — utrzymania bazy i zatrudnienia — bez bieżącej realizacji zakontraktowanych świadczeń.
Zaproponowane przez nas rozwiązania mogą zapobiec całkowitej likwidacji branży uzdrowiskowej, lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym drastyczne zubożenie miejscowości uzdrowiskowych.
Ze swojej strony informujemy, że w tej trudnej i wyjątkowej sytuacji podejmujemy w swoich przedsiębiorstwach programy restrukturyzacyjne i sanacji kosztów naszej działalności. Jednak bez nadzwyczajnych, pilnych działań oraż pomocy Rządu w zakresie wspierania płynności finansowej oraz pokrycia kosztów stałych związanych z utrzymaniem gotowości do realizacji świadczeń zdrowotnych, branży uzdrowiskowej grozi całkowita zapaść organizacyjna i finansowa.

W imieniu trzech organizacji:
Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”

Źródło: mat. prasowe