Pan­de­mia COVID-19 spo­wo­do­wa­ła, że ​​wła­dze muni­cy­pal­ne w całym regio­nie Nia­ga­ra odwo­ła­ły corocz­ną wizy­tę  Miko­ła­ja, ale mia­sto Nia­ga­ra Falls posta­no­wi­ło zor­ga­ni­zo­wać para­dę na zasa­dzie dri­ve-thru   powie­dzia­ła Lori Alba­ne­se, koor­dy­na­tor roz­wo­ju spo­łecz­no­ści w mieście.

„Naszym prio­ry­te­tem nr 1 jest bez­pie­czeń­stwo” — powie­dzia­ła Alba­ne­se. „Pra­co­wa­li­śmy z wie­lo­ma pra­cow­ni­ka­mi i miej­skim zespo­łem ope­ra­cyj­nym. Prze­strze­ga­my wszyst­kich protokołów ”.

Ozna­cza to mniej wejść na para­dy niż w poprzed­nich para­dach, aby uwzględ­nić fizycz­ny dystans. Nor­mal­nie para­da może pochwa­lić się oko­ło 100 zgło­sze­nia­mi, ale tego­rocz­na impre­za będzie o poło­wę mniej­sza, powie­dzia­ła Albanese.

Para­da odbę­dzie się w sobo­tę 14 listo­pa­da od 15 do 17 na Queen Stre­et. Zoba­czy­my tan­ce­rzy, żon­gle­rów, szczu­dla­rzy, muzy­kę, kolo­ro­we plat­for­my, gru­py spo­łecz­ne i oczy­wi­ście same­go  Mikołaja