Pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin powie­dział w czwar­tek, że w przy­szło­ści może dojść do zawar­cia soju­szu woj­sko­we­go mię­dzy Rosją a Chinami.

Sojusz mię­dzy dwo­ma naro­da­mi z dru­gą i trze­cią co do wiel­ko­ści siła­mi zbroj­ny­mi na świe­cie był­by o wie­le potęż­niej­szy niż armia ame­ry­kań­ska w wie­lu klu­czo­wych obsza­rach.

Wypo­wiedź Puti­na w czwar­tek zasy­gna­li­zo­wa­ła pogłę­bia­nie się wię­zi mię­dzy Moskwą a Peki­nem w warun­kach nara­sta­ją­cych napięć w sto­sun­kach ze Sta­na­mi Zjednoczonymi.

reklama

Zapy­ta­ny w czwar­tek pod­czas wide­okon­fe­ren­cji z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi eks­per­ta­mi ds. poli­ty­ki zagra­nicz­nej, czy unia woj­sko­wa mię­dzy Moskwą a Peki­nem jest moż­li­wa, Putin odpo­wie­dział, że „nie jest nam to potrzeb­ne, ale teo­re­tycz­nie moż­na to sobie wyobrazić”.

Rosja i Chi­ny chwa­li­ły swo­je „stra­te­gicz­ne part­ner­stwo”, ale dotych­czas odrzu­ca­ły roz­mo­wy o moż­li­wo­ści zawar­cia soju­szu wojskowego.

Połą­czo­na potę­ga sił zbroj­nych Rosji i Chin — zaj­mu­ją­cych dru­gie i trze­cie miej­sce w glo­bal­nym indek­sie siły (PwrInx) i ustę­pu­ją­ca tyl­ko Sta­nom Zjed­no­czo­nym — przy­ćmi­ła­by mili­tar­ne ich zachod­nie­go rywa­la w wie­lu klu­czo­wych kategoriach.

Ze wzglę­du na ogrom­ną popu­la­cję Chi­ny mają już naj­więk­szą licz­bę żoł­nie­rzy czyn­nych (2 183 000) i sił lądo­wych (1 000 000).

Sojusz mógł­by liczyć 900 000 żoł­nie­rzy w służ­bie czyn­nej Rosji i 400 000 żoł­nie­rzy sił lądo­wych doda­nych do Chin w jakim­kol­wiek poten­cjal­nym kon­flik­cie — łącz­nie 3083 000 i 1 400 000..

Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają 1 372 000 żoł­nie­rzy w służ­bie czyn­nej i 475 000 żoł­nie­rzy lądo­wych. Sta­ny Zjed­no­czo­ne mia­ły­by tak­że mniej pojaz­dów opan­ce­rzo­nych, arty­le­rii rakie­to­wej, myśliw­ców i okrę­tów podwodnych.

Rosja ma już dzi­siaj naj­więk­szy arse­nał nukle­ar­ny na świe­cie, sza­co­wa­ny na 6 375 gło­wic jądro­wych. Sza­cu­je się, że plus 290 chiń­skich gło­wic  dało­by to w sumie oko­ło 6665 — 865 wię­cej niż 5800 gło­wic Sta­nów Zjednoczonych.

Pomi­mo wiel­ko­ści poten­cjal­nej siły w ramach soju­szu woj­sko­we­go Rosja-Chi­ny, wydat­ki woj­sko­we USA są nadal ponad dwu­krot­nie więk­sze niż łącz­ne wydat­ki Rosji i Chin.

Łącz­nie Chi­ny i Rosja wyda­ją oko­ło 302 mld USD, o 430 mld USD mniej niż Sta­ny Zjednoczone.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają rów­nież wię­cej lot­ni­skow­ców (20), śmi­głow­ców sztur­mo­wych (967), samo­lo­tów trans­por­to­wych (945) i nisz­czy­cie­li (91) niż Chi­ny i Rosja razem wzięte.

Nato­miast Chi­ny i Rosja łącz­nie mia­ły­by trzy lot­ni­skow­ce, 812 śmi­głow­ców sztur­mo­wych, 648 samo­lo­tów trans­por­to­wych i 52 niszczyciele.

Putin zwró­cił uwa­gę na gry wojen­ne, któ­re siły zbroj­ne Chin i Rosji pro­wa­dzi­ły nie­daw­no jako sygnał roz­wi­ja­ją­cej się współ­pra­cy woj­sko­wej państw.

Zauwa­żył rów­nież, że Rosja udo­stęp­ni­ła wraż­li­we tech­no­lo­gie woj­sko­we, któ­re pomo­gły znacz­nie zwięk­szyć poten­cjał mili­tar­ny Chin, ale nie wspo­mniał o żad­nych szcze­gó­łach, mówiąc, że infor­ma­cje są poufne.

„Bez wąt­pie­nia nasza współ­pra­ca z Chi­na­mi wzmac­nia zdol­no­ści obron­ne chiń­skiej armii” — powie­dział, doda­jąc, że w przy­szło­ści mogą poja­wić się jesz­cze ści­ślej­sze wię­zi woj­sko­we mię­dzy tymi dwo­ma krajami.

„Czas poka­że, jak to się roz­wi­nie” — powie­dział pre­zy­dent Rosji, doda­jąc, że „nie będzie­my nicze­go wykluczać”.

 

.