Dro­ga nr 6 w Cale­do­nii pozo­sta­wa­ła zablo­ko­wa­na w pią­tek po połu­dniu po tym, jak w nocy wzro­sło napię­cie w kon­flik­cie z miej­sco­wy­mi Indianami .

Demon­stran­ci star­li się z poli­cją po tym, jak sędzia wydał nakaz gru­pie, w dużej mie­rze skła­da­ją­cej się z człon­ków Six Nations of the Grand River, opusz­cze­nie tere­nu budo­wa­ne­go osie­dla miesz­ka­nio­we­go McKen­zie Meadows.

OPP aresz­to­wa­ła 29 osób w związ­ku z pro­te­stem, a set­ki osób pro­te­sto­wa­ło w Toron­to w soli­dar­no­ści z obroń­ca­mi praw Six Nations of the Grand River, poli­cja uży­ła gumo­wych kul i taserów.

W nocy na dro­dze nr 6 prze­wró­co­no auto­bus blo­ku­jąc miej­sce pla­no­wa­nej inwestycji.

W nocy palo­no rów­nież opo­ny i drew­nia­ne pale­ty. Miesz­kań­cy oko­li­cy powie­dzie­li CTV, że wie­czo­rem oko­li­ca został pozba­wio­na prą­du po spa­le­niu słu­pa energetycznego.

Pre­mier Doug Ford potę­pił prze­moc ze stro­ny protestujących.

„To nie­do­pusz­czal­ne i nie będzie­my tego tole­ro­wać, to bar­dzo, bar­dzo pro­ste”. — powiedział.