56 toron­toń­czy­ków odbie­rze w grud­niu klu­cze do swo­ich nowych domów w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu budo­wy miesz­kań reali­zo­wa­ne­go przez wła­dze mia­sta i rząd fede­ral­ny. Obec­nie trwa budo­wa trzy­pię­tro­we­go modu­ło­we­go budyn­ku na dział­ce nale­żą­cej do miast, zlo­ka­li­zo­wa­nej w Scar­bo­ro­ugh przy 11 Macey Ave., nie­da­le­ko ulic Dan­forth i Vic­to­ria Park. Bur­mistrz John Tory i rad­ni zatwier­dzi­li pla­ny budo­wy wio­sną 2020 roku.

Buyn­ki modu­ło­we wstęp­nie powsta­ją w innym miej­scu w Onta­rio, a potem są w kawał­kach przy­wo­żo­ne do osta­tecz­ne­go mon­ta­żu na doce­lo­wej dział­ce. Każ­de miesz­ka­nie jest dostar­cza­ne razem z mebla­mi. Po mon­ta­żu budy­nek posia­da prze­strzeń wspól­ną dla miesz­kań­ców oraz biu­ro dla orga­ni­za­cji non-pro­fit, któ­ra ma się zaj­mo­wać zarzą­dza­niem nieruchomością.

Fede­ral­ny mini­ster ds. roz­wo­ju spo­łecz­ne­go, Ahmed Hus­sen, mówi, że takie roz­wią­za­nia są bar­dzo potrzeb­ne. Pod­kre­śla, że domy modu­ło­we powsta­ją szyb­ko i są sto­sun­ko­wo nie­dro­gie. W dzi­siej­szych cza­sach sta­no­wią jed­no z naj­lep­szych roz­wią­zań pro­ble­mu bra­ku przy­stęp­nych miesz­kań dla osób potrzebujących.

Reklama

Do koń­ca roku w dwóch loka­li­za­cjach ma powstać 100 nowych miesz­kań. To pierw­sza faza pro­jek­tu, któ­ra ma kosz­to­wać 20,9 milio­na dola­rów. Mia­sto daje 12,65 milio­na plus dział­ki, a rząd fede­ral­ny — 8 milio­nów w for­mie gran­tów i poży­czek. Fun­du­sze są też zabez­pie­czo­ne na dru­gą fazę — 150 miesz­kań w 2021 roku.