Sza­now­ny Panie Redak­to­rze, Sza­now­na Pani Redaktor

Dzień 22 paź­dzier­ni­ka 2020 roku Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej ogło­sił, że zabi­ja­nie dzie­ci ze wzglę­dów euge­nicz­nych jest nie­zgod­ne z Kon­sty­tu­cją. Ten epo­ko­wy wyrok wpi­sał się w świa­to­wą histo­rię cywi­li­za­cji życia. Dzię­ku­je­my Sędziom Try­bu­na­łu za odwa­gę i donio­słą, epo­ko­wą decy­zję!  Chwa­li­my Boga na Wysokości!

Pro­si­my o publi­ka­cje nasze­go listu otwar­te­go zamiesz­czo­ne­go na stronie:

Reklama

http://kslpmazowsze.pl/

Z powa­ża­niem,

lek. Gra­ży­na Rybak, spe­cja­li­sta pediatrii
Dele­gat Oddzia­łu Mazo­wiec­kie­go bł. dr Ewy Noiszewskiej 
Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia leka­rzy Polskich
www.kslp.mazowsze.pl

Ps. Śro­do­wi­sko medycz­ne pisa­ło w tej spra­wie listy do parlamentarzystów:

21.04.2020

http://kslpmazowsze.pl/2020/04/21–04-2020-list-otwarty-lekarzy-kslp-do-parlamentarzystow-sejmowej-komisji-zdrowia-oraz-komisji-polityki-spolecznej-i-rodziny/

 3.05.2020

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2020/10/List-%C5%9Arodowiska-medycznego-do-Parlamentarzyst%C3%B3w-w-sprawie-Ustawy-Zatrzymaj-aborcj%C4%99–3.05.20201.pdf


PODZIĘKOWANIE LEKARZY

dla Sędziów Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go oraz Posłów chro­nią­cych życie poczę­tych dzieci
War­sza­wa, 23.X.2020 r.

Dzię­ku­je­my Posłom, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go (TK) oraz wszyst­kim Sędziom TK, któ­rzy uczci­wie i odważ­nie orze­kli nie­zgod­ność prze­słan­ki euge­nicz­nej w Usta­wie z 1993 r. z pol­ską Konstytucją.

Dla nas, leka­rzy, któ­rzy codzien­nie tru­dzi­my się nad ochro­ną zdro­wia i życia ludz­kie­go, wiel­ką rado­ścią jest, że postu­lat ini­cja­ty­wy oby­wa­tel­skiej „Zatrzy­maj abor­cję” został zre­ali­zo­wa­ny! Uzna­no wresz­cie, że życie i god­ność każ­de­go dziec­ka nie­za­leż­nie od sta­nu zdro­wia czy eta­pu roz­wo­ju pre­na­tal­ne­go powin­ny być chro­nio­ne zgod­nie z tym, co mówi na ten temat Kon­sty­tu­cja i Kodeks Ety­ki Lekarskiej.

Nie­któ­rym wadom wro­dzo­nym i cho­ro­bom dziec­ka powsta­ją­cym w pre­na­tal­nym okre­sie życia moż­na zapo­bie­gać poprzez ogra­ni­cze­nie eks­po­zy­cji mat­ki na szko­dli­we czyn­ni­ki śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go: niko­ty­nę, alko­hol, sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne, anty­kon­cep­cję hor­mo­nal­ną. Stan zdro­wia kobie­ty, nie­któ­re choroby,styl życia, spo­sób odży­wia­nia się, mogą nie­ko­rzyst­nie wpły­wać na prze­bieg cią­ży i roz­wój dziec­ka. Wie­dza na ten temat
powin­na być pro­pa­go­wa­na w spo­łe­czeń­stwie jako ele­ment sku­tecz­nej pro­fi­lak­ty­ki wad wro­dzo­nych. Zada­niem sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej jest oddzia­ły­wa­nie na korzyść zdro­wia matek i dzie­ci oraz przy­szłych poko­leń Pola­ków we współ­pra­cy z media­mi, admi­ni­stra­cją, samorządem.

Zmia­ny sys­te­mu pra­wa zapro­po­no­wa­ne przez TK spo­wo­du­ją, że dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na będzie wyko­ny­wa­na wyłącz­nie w celu rato­wa­nia życia i popra­wy sta­nu zdro­wia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, podob­nie jak to ma miej­sce w odnie­sie­niu do dia­gno­sty­ki cho­rób u osób, któ­re już się uro­dzi­ły. Zaprze­sta­nie wyko­ny­wa­nia abor­cji euge­nicz­nej przy­czy­ni się do popra­wy sta­nu zdro­wia kobiet, do roz­wo­ju medy­cy­ny mat­czy­no – pło­do­wej, w tym
dia­gno­sty­ki i tera­pii pre­na­tal­nej, chi­rur­gii wewnątrz­ma­cicz­nej, położ­nic­twa i neonatologii.
Pra­wo chro­nią­ce dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi mobi­li­zu­je do pod­ję­cia pil­nych dzia­łań, któ­rych celem będzie pomoc każ­dej rodzi­nie, któ­ra takie dzie­ci przyj­mu­je i wycho­wu­je; obej­mu­ją­cych pomoc medycz­ną, spo­łecz­ną, psy­cho­lo­gicz­ną, socjal­no – byto­wą i wspar­cie ducho­we. Koniecz­ne jest, naszym zda­niem, zapew­nie­nie wszyst­kim tym rodzi­nom per­ina­tal­nej opie­ki hospi­cyj­nej, a cho­rym dzie­ciom miejsc w oddzia­łach intensywnej
opie­ki neo­na­to­lo­gicz­nej, oddzia­łach chi­rur­gii nowo­rod­ków i w razie potrze­by w hospi­cjach pedia­trycz­nych. Decy­zję Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, logicz­nie wyni­ka­ją­cą z obo­wią­zu­ją­ce­go w naszym kra­ju sys­te­mu praw­ne­go, przyj­mu­je­my z rado­ścią jako dowód zwy­cię­stwa cywi­li­za­cji życia, jako reali­za­cję zasad, opi­sa­nych przez Świę­te­go Jana Paw­ła II w jego ency­kli­ce „Evan­ge­lium Vitae”. Przy­czy­ni się ona do zmniej­sze­nia czę­sto­ści łama­nia sumień leka­rzy i całe­go per­so­ne­lu medycznego.

W imie­niu leka­rzy Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Pol­skich (KSLP):
Dr n. med. Elż­bie­ta Kor­tycz­ko, spe­cja­li­sta pedia­trii i neo­na­to­lo­gii, Pre­zes Zarzą­du Głów­ne­go KSLP

Prof. dr hab. n. med. Bog­dan Cha­zan, spe­cja­li­sta gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, Vice-Pre­zes ZG KSLP i Pre­zes Oddzia­łu Mazo­wiec­kie­go KSLP

Lek. Gra­ży­na Rybak spe­cja­li­sta pedia­trii, Dele­gat OM KSLP