Wczo­raj w Oddzia­le IPN we Wro­cła­wiu odby­ła się skrom­na, ale jak­że waż­na uro­czy­stość. Kon­sul Gene­ral­ny RP w Toron­to Krzysz­tof Grzel­czyk prze­ka­zał Insty­tu­to­wi Pamię­ci Naro­do­wej zbiór doku­men­tów przed­sta­wia­ją­cych dzia­łal­ność kana­dyj­skiej orga­ni­za­cji Soli­dar­no­ści i Nie­pod­le­gło­ści, zna­nej poza śro­do­wi­ska­mi polo­nij­ny­mi pod nazwą Polish-Cana­dian Action Gro­up (PCAG). Dzia­ła­ła w latach 1981–1998 i zaj­mo­wa­ła się pomo­cą Pola­kom w kra­ju czy świe­żo przy­by­łym do Kana­dy emi­gran­tom poli­tycz­nym w sta­nie wojen­nym i po nim oraz orga­ni­zo­wa­ła demon­stra­cje pod pla­ców­ka­mi dyplo­ma­tycz­ny­mi PRL w obro­nie więź­niów poli­tycz­nych w PRL czy pro­te­sty w trak­cie kon­cer­tów arty­stów sowiec­kich (np. w obro­nie zaata­ko­wa­ne­go Afga­ni­sta­nu pod­czas kon­cer­tu chó­ru Armii Sowiec­kiej). Kon­sul Krzysz­tof Grzel­czyk prze­ka­zał nam rów­nież zna­czek „Fre­edom for Poland” otrzy­ma­ny od Gra­ży­ny Far­mus, wie­lo­let­niej dzia­łacz­ki PCAG.
Cały zasób zosta­nie zeska­no­wa­ny, opra­co­wa­ny i włą­czo­ny do nasze­go zaso­bu archi­wal­ne­go, a następ­nie udo­stęp­nio­ny historykom.
Krzysz­tof Grzel­czyk – bar­dzo dzię­ku­je­my‼️

PLin­To­ron­to
Insty­tut Pamię­ci Narodowej


Do poniż­sze­go opi­su dodam, że segre­ga­tor z doku­men­ta­mi PCAG otrzy­ma­łem od red. Andrzej Kumor (Goniec).
Dzię­ku­ję Panu Redak­to­ro­wi i Pani Gra­ży­nie Far­mus za prze­ka­za­nie, a Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej we Wro­cła­wiu za zaopie­ko­wa­nie się tymi dokumentami.

reklama

Krzysz­tof Grzelczyk