Wie­le pla­có­wek nosi imię naj­bar­dziej kul­to­we­go bur­mi­strza Mis­sis­sau­gi, ale żad­na z nich nie nale­ży do mia­sta, któ­rym kie­ro­wa­ła przez 36 lat — aż do teraz.

Na posie­dze­niu rady 28 paź­dzier­ni­ka rad­ni  Mis­sis­sau­ga zatwier­dzi­li wnio­sek o nada­nie  Miej­skiej Biblio­te­ce Cen­tral­nej — któ­ra ma zostać cał­ko­wi­cie prze­bu­do­wa­na — imie­nia byłej bur­mistrz Hazel McCal­lion na cześć jej zbli­ża­ją­cych się set­nych urodzin.

McCal­lion, któ­ra słu­ży­ła jako bur­mistrz od 1978 do przej­ścia na eme­ry­tu­rę w 2014 roku, skoń­czy 100 lat 14 lute­go 2021 r. (Co jest rów­nież dniem Hazel McCal­lion w całym Ontario).

Reklama

W przy­szłym roku biblio­te­ka zosta­nie ofi­cjal­nie prze­mia­no­wa­na na Biblio­te­kę Cen­tral­ną Hazel McCallion.

Wnio­sek, wysu­nię­ty został przez rad­ne­go okrę­gu 6, Rona Star­ra. McCal­lion fak­tycz­nie słu­ży­ła miesz­kań­com Mis­sis­sau­gi przez 53 lata. Peł­ni­ła funk­cję wój­ta i bur­mi­strza Stre­et­svil­le przed połą­cze­niem się z Mis­sis­sau­gą, a tak­że była rad­ną, zanim zosta­ła wybra­na na burmistrza.