Pomoc dla Micha­sia z Polski

Hi panie Andrzeju
Może by w Goń­cu ogło­sić pomoc dla Micha­sia z Pol­ski poni­żej link i tam jest numer kon­ta bo się pyta­łam Fak­tów . Będę sta­ra­ła się dotrzeć do MOPS po wię­cej infor­ma­cji, bo to dziec­ko potrze­bu­je sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go łóż­ko wózek spe­cja­li­stycz­ny nie wia­do­mo czy ma ? Dzięki
Ps Jako the­ra­peu­ta zaje­cio­wy i Fizy­othe­ra­py myśle że jest wie­le do zro­bie­nia, żeby pomóc tej pra­bab­ci żeby jej ulżyć
Wiesława