Rząd fede­ral­ny pla­nu­je spro­wa­dzić ponad 1,2 milio­na imi­gran­tów w cią­gu naj­bliż­szych trzech lat, pomi­mo trud­no­ści stwo­rzo­nych przez glo­bal­ną pandemię.

Mini­ster ds. Imi­gra­cji Mar­co Men­di­ci­no przed­sta­wił w pią­tek to, co nazwał „ambit­nym” trzy­let­nim pla­nem imi­gra­cyj­nym, w któ­rym okre­ślo­no limi­ty  dla wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, człon­ków rodzin i uchodź­ców do Kanady.

Kana­da chce wpro­wa­dzić 401 000 nowych sta­łych miesz­kań­ców w 2021 r., 

411 000 w 2022 r. 

i 421 000 w 2023 r.

Licz­by — któ­re ozna­cza­ją wzrost o oko­ło 50 000 każ­de­go roku — mają na celu zre­kom­pen­so­wa­nie tego­rocz­ne­go nie­do­bo­ru spo­wo­do­wa­ne­go pan­de­mią i sta­no­wią łącz­nie oko­ło 1% popu­la­cji Kanady.

Men­di­ci­no prze­ko­ny­wał na kon­fe­ren­cji pra­so­wek, że imi­gran­ci napę­dza­ją popu­la­cję i wzrost gospo­dar­czy, co opła­ca klu­czo­we pro­gra­my, takie jak opie­ka zdrowotna.

„Mówiąc pro­ściej, potrze­bu­je­my wię­cej pra­cow­ni­ków, a imi­gra­cja jest spo­so­bem, aby to uzy­skać” — stwierdził.

Men­di­ci­no powie­dział, że jest prze­ko­na­ny, że rząd może osią­gnąć cele pomi­mo glo­bal­ne­go kry­zy­su zdro­wot­ne­go prze­strze­ga­jąc środ­ków bez­pie­czeń­stwa, takich jak obo­wiąz­ko­wa kwarantanna.

Kon­ser­wa­tyw­ny kry­tyk imi­gra­cyj­ny Raqu­el Dan­cho powie­dzia­ła, że rząd Tru­de­au musi przed­sta­wić kon­kret­ny plan bez­piecz­ne­go spro­wa­dze­nia  do kra­ju ludzi pod­czas pan­de­mii i inte­gra­cji ich ze społeczeństwem.

Powie­dzia­ła, że ​​pod­czas pan­de­mii zale­gło­ści kan­dy­da­tów wzro­sły.   Dan­cho uwa­ża, że Kana­dyj­czy­cy muszą uzy­skać wyja­śnie­nie, w jaki spo­sób te ambit­ne  limi­ty cele imi­gra­cyj­ne zaspo­ko­ją potrze­by Kana­dy w zakre­sie siły robo­czej, a jed­no­cze­śnie dotrzy­ma­ją zobo­wią­zań humanitarnych.