Kana­dyj­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Ban­kow­ców poin­for­mo­wa­ło komi­sję par­la­men­tar­ną, że ban­ki zamro­zi­ły kon­ta  pro­te­stu­ją­cych w kon­wo­ju Wol­no­ści  nie tyl­ko na pod­sta­wie infor­ma­cji dostar­czo­nych przez RCMP , ale tak­że na pod­sta­wie „wła­snych ustaleń”.

„Opie­ra­li­śmy się przede wszyst­kim na nazwi­skach dostar­czo­nych przez RCMP, ale w ramach naka­zu ist­nia­ły odręb­ne zobo­wią­za­nia, któ­re wyma­ga­ły od ban­ków doko­na­nia wła­snych usta­leń” – powie­dzia­ła Ange­li­na Mason, gene­ral­ny rad­ca praw­ny i wice­pre­zes Cana­dian Ban­kers Asso­cia­tion (CBA). ) przed Komi­sją Finan­sów 7 marca.

Mason powie­dział, że ban­ki nie pole­ga­ły na listach infor­ma­cji daw­ców kon­wo­jów, któ­re wycie­kły onli­ne. Plat­for­ma crowd­fun­din­go­wa Give­Send­Go, któ­ra zebra­ła ponad 10 milio­nów dola­rów na kon­wój Wol­no­ści, zosta­ła zha­ko­wa­na oko­ło 13 lute­go, a nie­któ­re media ujaw­ni­ły następ­nie infor­ma­cje o darczyńcach.

reklama

Mason powie­dział, że licz­ba kont zamro­żo­nych jed­no­stron­nie była nie­wiel­ka, ale jej nie poda­ła. Po uchy­le­niu  usta­wy o nagłych wypad­kach , któ­ra obo­wią­zy­wa­ła od 14 do 23 lute­go, wszyst­kie kon­ta zosta­ły odmro­żo­ne, z wyjąt­kiem tych obję­tych naka­za­mi sądo­wy­mi, i żad­ne kon­ta nie zosta­ły zamro­żo­ne przez pomyłkę.

Zamro­że­nie kont ban­ko­wych bez naka­zu sądo­we­go było jed­nym z naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych środ­ków wpro­wa­dzo­nych na mocy usta­wy, a nie­któ­rzy posło­wie opo­zy­cji kwe­stio­no­wa­li koniecz­ność tego środ­ka ze wzglę­du na jego poważ­ny wpływ na życie ludzi i pra­wa wyni­ka­ją­ce z Konstytucji

Według Mason ban­ki zamro­zi­ły 180 kont na pod­sta­wie infor­ma­cji RCMP, a funk­cjo­na­riu­sze  RCMP zezna­li   przed komi­sją, że co naj­mniej 257 kont zosta­ło zamro­żo­nych przez insty­tu­cje finan­so­we, w tym ban­ki i spół­dziel­cze kasy pożyczkowe.

Mason powie­dzia­ła rów­nież, że klien­ci, któ­rych kon­ta zosta­ły zamro­żo­ne, będą teraz to mie­li odno­to­wa­ne w dokumentach

„Jak to wpły­nie na rela­cję z ban­kiem zale­ży to od kon­kret­ne­go sce­na­riu­sza ryzy­ka dowol­ne­go ban­ku. Nie ma cało­ścio­we­go podej­ścia – wyjaśniła.

Nie­któ­rzy posło­wie z komi­sji dopra­co­wa­li się, w jaki spo­sób rząd dostar­czał insty­tu­cjom finan­so­wym infor­ma­cji, któ­re dopro­wa­dzi­ły do ​​zamro­że­nia kont bez nor­mal­ne­go pro­ce­su praw­ne­go wyma­ga­ne­go do uzy­ska­nia naka­zu sądo­we­go, a robił to, zapew­nia­jąc ban­kom immunitet.

Mason powiedział,a że insty­tu­cje nie otrzy­ma­ły żad­nych pisem­nych wytycz­nych od rzą­du i zosta­ły jedy­nie ust­nie poin­for­mo­wa­ne, w jaki spo­sób zosta­ną zasto­so­wa­ne upraw­nie­nia nadzwyczajne.

Mason powie­dzia­ła, że nie otrzy­ma­no rów­nież żad­nych wska­zó­wek, jak dłu­go insty­tu­cje finan­so­we powin­ny prze­cho­wy­wać infor­ma­cje dostar­czo­ne przez RCMP.