Mis­sis­sau­ga wpro­wa­dza nowy auto­bus, któ­ry jest pierw­szym tego typu w Ontario
30 paź­dzier­ni­ka, MiWay ogło­sił wpro­wa­dze­nie 11 nowych,  60 sto­po­wych hybry­do­wo-elek­trycz­nych auto­bu­sów dru­giej gene­ra­cji, któ­re są kon­wer­to­wa­ne wyłącz­nei do zasi­la­nia z baterii.

Mia­sto twier­dzi, że nowe auto­bu­sy pomo­gą zmniej­szyć wpływ trans­por­tu publicz­ne­go na środowisko

“Zmia­ny kli­ma­tu wpły­wa­ją na Mis­sis­sau­gę, więc musi­my  podej­mo­wać sto­sow­ne dzia­ła­nia”, stwier­dza bur­mistrz Bon­nie Crom­bie w oświadczeniu.

“Mis­sis­sau­ga pra­cu­je nad tym, aby stać się lide­rem w dzie­dzi­nie wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tu, a przy­sto­so­wa­nie nasze­go tabo­ru jest waż­nym kro­kiem w roz­wo­ju  sys­te­mu komu­ni­ka­cji miej­skiej, przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu  śla­du węglowego. ”

W paź­dzier­ni­ku 2019 r. MiWay otrzy­mał pierw­sze 10 auto­bu­sów dru­giej gene­ra­cji, któ­re mia­ły mniej­szą dłu­gość (40 stóp).

Według mia­sta, nowe 60-sto­po­we auto­bu­sy będą uży­wa­ne na tra­sach eks­pre­so­wych MiWay.

Mia­sto twier­dzi, że auto­bu­sy wypo­sa­żo­ne są w tech­no­lo­gię  start-stop, któ­ry wyłą­cza sil­nik, gdy pojazd zatrzy­mu­je się na przy­stan­kach  i auto­ma­tycz­nie uru­cha­mia się ponow­nie po zwol­nie­niu hamulca.

Auto­bu­sy mają trzy dodat­ko­we kame­ry zewnętrz­ne i ram­py “klę­ka­ją­ce” dla wóz­ków inwalidzkich

Nowe auto­bu­sy wej­dą do użyt­ku na począt­ku 2021 roku.