Tak było rok temu… Niech żyje Polska!

Nasza rela­cja z Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści, roz­mo­wy z uczest­ni­ka­mi, migaw­ki z roz­po­czę­cia marszu.