Elon Musk, twór­ca Tesli i pro­gra­mu Spa­ce X podej­rze­wa, że z testo­wa­niem na COVID jest coś dziw­ne­go. Według miliar­de­ra, czte­ry razy w cią­gu jed­ne­go dnia pod­dał się testom i uzy­skał dwa róż­ne wyniki.

„Ta sama maszy­na, ten sam test, ta sama pie­lę­gniar­ka. Szyb­ki test anty­ge­nu z BD ”, napi­sał Musk w czwar­tek na Twitterze .

Jego zda­niem, takie fał­szy­we alar­my mogą przy­czy­niać się do znacz­ne­go wzro­stu licz­by przypadków.

Zapy­ta­ny, czy odczu­wa jakie­kol­wiek obja­wy, zało­ży­ciel Tesli powie­dział, że są one nie­wiel­kie — prze­zię­bie­nie i nie­wie­le więcej.

Musk wzy­wał już pewien czas temu guber­na­to­rów sta­no­wych do ponow­ne­go otwar­cia gospo­dar­ki, a nawet posu­nął się do nazy­wa­nia naka­zów zamknię­cia „faszy­zmem”. W pią­tek Musk napi­sał rów­nież na Twit­te­rze, że sprze­ci­wia się kolej­nej run­dzie bodź­ców eko­no­micz­nych, jed­no­cze­śnie wyra­ża­jąc swo­je popar­cie dla Uni­ver­sal Basic Inco­me (UBI).

Musk  nigdy nie dosto­so­wy­wał się do lewac­twa Doli­ny Krzemowej.

Gdy miliar­de­rzy tacy jak Bill Gates  naci­ska­li na środ­ki kon­tro­li popu­la­cji, aby prze­ciw­sta­wiać się w zmia­nom kli­ma­tu, Musk  twier­dził, że świat potrze­bu­je wię­cej ludzi , a nie mniej.

„Praw­dzi­wym pro­ble­mem będzie [będzie] sta­rze­ją­ca się i zmniej­sza­ją­ca się popu­la­cja świa­ta do 2050 r., a nie  prze­lud­nie­nie” — napi­sał na Twit­te­rze w 2019 roku. „Dane demo­gra­ficz­ne, podzie­lo­ne według wie­ku, będą wyglą­dać jak odwró­co­na pira­mi­da z wie­lo­ma star­szy­mi ludź­mi i mniej­szą licz­bą młodych”.

za Daily Wire