Pięt­na­ście gospo­da­rek Azji i Pacy­fi­ku utwo­rzy­ło w nie­dzie­lę naj­więk­szy na świe­cie blok wol­ne­go han­dlu,  wspie­ra­ny przez Chi­ny. Orga­ni­za­cja nie obej­mu­je USA.

Pod­pi­sa­nie Regio­nal­ne­go Kom­plek­so­we­go Part­ner­stwa Gospo­dar­cze­go (RCEP) na szczy­cie w Hanoi jest kolej­nym cio­sem dla gru­py for­so­wa­nej przez byłe­go pre­zy­den­ta USA Barac­ka Oba­mę, z któ­rej w 2017 roku wypro­wa­dził USA jego następ­ca Donald Trump.

RCEP może moc­niej ugrun­to­wać pozy­cję Chin jako part­ne­ra gospo­dar­cze­go kra­jów Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej, Japo­nii i Korei, sta­wia­jąc dru­gą co do wiel­ko­ści gospo­dar­kę świa­ta w lep­szej pozy­cji do kształ­to­wa­nia zasad han­dlu w całym regionie.

Reklama

Sta­ny Zjed­no­czo­ne są nie­obec­ne zarów­no w RCEP, jak i w następ­cy Part­ner­stwa Trans-Pacy­ficz­ne­go (TPP) co wyklu­cza naj­więk­szą gospo­dar­kę świa­ta z dwóch grup han­dlo­wych, któ­re obej­mu­ją naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cy się region na świecie.

RCEP zrze­sza 10 człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Naro­dów Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej (ASEAN), Chin, Japo­nii, Korei Połu­dnio­wej, Austra­lii i Nowej Zelandii.

RCEP będzie sta­no­wić 30% świa­to­wej gospo­dar­ki, 30% świa­to­wej popu­la­cji i dotrze do 2,2 miliar­da kon­su­men­tów, poin­for­mo­wał w nie­dzie­lę gospo­darz szczy­tu — Wietnam.

Indie wyco­fa­ły się z roz­mów RCEP w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku, ale przy­wód­cy ASEAN zapew­nia­ją, że drzwi do przy­łą­cze­nia się pozo­sta­ją otwarte.