Uni­wer­sy­tet Kolum­bii Bry­tyj­skiej wsz­czął docho­dze­nie po tym, jak ponad 100 stu­den­tów mate­ma­ty­ki na pozio­mie pod­sta­wo­wym zosta­ło kil­ka dni temu oskar­żo­nych o oszu­ki­wa­nie na egza­mi­nach semestralnych.

W ponie­dzia­łek opu­bli­ko­wa­no w Inter­ne­cie list pro­fe­so­ra do studentów.

„Jestem bar­dzo roz­cza­ro­wa­ny, mogę powie­dzieć, że było ponad 100 przy­pad­ków oszukiwania” .

„Jeśli zosta­nie to potwier­dzo­ne, win­ni stu­den­ci otrzy­ma­ją 0% za kurs (nie tyl­ko w poło­wie seme­stru), a ja zale­cę ich wyda­le­nie z UBC”.

Uni­wer­sy­tet potwier­dził, że bada zarzu­ty powszech­ne­go oszu­stwa na wydzia­le matematyki.

Obec­nie na UBC stu­diu­je ponad 1500 stu­den­tów, podzie­lo­nych na gru­py liczą­ce oko­ło 250 osób. Ze wzglę­du na pan­de­mię w tym seme­strze zaję­cia odby­wa­ją się cał­ko­wi­cie online.

Mat­thew Ram­sey, dyrek­tor ds. uni­wer­sy­tec­kich, powie­dział, że jest za wcze­śnie, aby móc podać szcze­gó­ły, w jaki spo­sób ucznio­wie mogli oszu­ki­wać lub jak zosta­li złapani.

„Jestem pewien, że te szcze­gó­ły zosta­ną wyja­śnio­ne w trak­cie docho­dze­nia” — powie­dział we wto­rek telefonicznie.

Wie­le szkół w całym kra­ju, w tym UBC, uży­wa  opro­gra­mo­wa­nia onli­ne, aby  wykry­wać i znie­chę­cać do oszu­ki­wa­nia, odkąd zaję­cia pro­wa­dzo­ne są wir­tu­al­nie. Jed­no takie narzę­dzie zwa­ne Proc­to­rio, moni­to­ru­je stu­den­ta pod kątem podej­rza­nych zacho­wań pod­czas pisa­nia wir­tu­al­ne­go egzaminu.