Toron­to District Scho­ol Board pro­si rodzi­ców i opie­ku­nów aby dzie­ci cie­pło ubie­ra­li dzie­ci do szkoły

Szko­ły TDSB będą kon­ty­nu­ować pro­gram otwie­ra­nia okien i wpusz­cza­nia świe­że­go powie­trza do sal lek­cyj­nych w ramach środ­ków zdro­wia publicz­ne­go mają­cych na celu powstrzy­ma­nie roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19 w szkołach.

„Gdy wkra­cza­my w chłod­niej­sze mie­sią­ce w roku, otwar­te okna nadal będą waż­nym kro­kiem w kie­run­ku zwięk­sze­nia wymia­ny powie­trza w kla­sach i szko­łach. Toron­to Public Health zale­ca, aby okna w salach lek­cyj­nych były otwie­ra­ne na pewien czas, w róż­nych momen­tach dnia, aby wpusz­czać świe­że powie­trze do pomiesz­cze­nia i zwięk­szyć prze­pływ powie­trza ”- czy­ta­my w oświad­cze­niu na stro­nie inter­ne­to­wej TDSB.

„Nale­ży  o tym pamię­tać, przy­go­to­wu­jąc się do szko­ły i dać dziec­ku dodat­ko­wą war­stwę ubra­nia, aby zapew­nić mu kom­fort przez cały dzień”.

TDSB zwra­ca uwa­gę, że cho­ciaż sys­te­my ogrze­wa­nia będą włą­czo­ne  szko­ły będą „chłod­niej­sze niż normalnie”.