Rząd fede­ral­ny prze­dłu­żył ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia w podró­żach mię­dzy­na­ro­do­wych, aby zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19, unie­moż­li­wia­jąc wjazd więk­szo­ści podróż­nym, któ­rzy nie są oby­wa­te­la­mi Kana­dy, sta­ły­mi miesz­kań­ca­mi lub oso­ba­mi wjeż­dża­ją­cy­mi z USA z „waż­nych” powodów.

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym wyda­nym w nie­dzie­lę, mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go i goto­wo­ści na wypa­dek sytu­acji nad­zwy­czaj­nych Bill Bla­ir i mini­ster zdro­wia Pat­ty Haj­du ogło­si­li, że ogra­ni­cze­nia w podró­żo­wa­niu dla oby­wa­te­li USA i cudzo­ziem­ców chcą­cych wje­chać do Kana­dy ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych zosta­ną prze­dłu­żo­ne do 21 grudnia.

Rów­nież, ogra­ni­cze­nia dla podróż­nych przy­by­wa­ją­cych z innych kra­jów jak i obo­wią­zek  samo­izo­la­cji przez 14 dni po przy­jeź­dzie zosta­ną prze­dłu­żo­ne do 21 stycznia.

reklama

Nad­zwy­czaj­ne zarzą­dze­nia wyda­ne 16 mar­ca zaka­za­ły więk­szo­ści cudzo­ziem­com wjaz­du do Kana­dy o ile ich podróż nie jest nie­zbęd­na. Ist­nie­je wie­le wyjąt­ków dla człon­ków naj­bliż­szej rodzi­ny oby­wa­te­li, pra­cow­ni­ków pod­sta­wo­wych, pra­cow­ni­ków sezo­no­wych, opie­ku­nów i stu­den­tów zagra­nicz­nych oraz innych.

W komu­ni­ka­cie poda­no rów­nież, że rząd zacznie przyj­mo­wać wnio­ski od  ama­tor­skich orga­ni­za­cji spor­to­wych”, któ­re chcą orga­ni­zo­wać poje­dyn­cze wyda­rze­nia spor­to­we w Kana­dzie. Wnio­sko­daw­cy będą musie­li wyka­zać, że mają plan ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go, któ­ry został zatwier­dzo­ny przez urzęd­ni­ków pro­win­cji lub tery­to­riów oraz odpo­wied­nie lokal­ne wła­dze ds. zdrowia.

Sport Cana­da, któ­ry jest czę­ścią Depar­ta­men­tu Dzie­dzic­twa Kana­dy, będzie odpo­wie­dzial­ny za auto­ry­zo­wa­nie takich imprez, w poro­zu­mie­niu z Kana­dyj­ską Agen­cją Zdro­wia Publicz­ne­go, poda­no w komunikacie.

Według danych Kana­dyj­skiej Agen­cji Służb Gra­nicz­nych pomi­mo ogra­ni­czeń w podró­żo­wa­niu, ponad 5 milio­nom osób przy­by­wa­ją­cych do Kana­dy pozwo­lo­no pomi­nąć 14-dnio­wy wymóg kwa­ran­tan­ny ,  głów­nie dla­te­go, że są oni nie­zbęd­ny­mi pracownikami.