Jeśli mia­łeś nadzie­ję odwie­dzić rodzi­nę w USA na świę­ta, być może będziesz musiał sko­rzy­stać ze Skype…

Justin Tru­de­au zasu­ge­ro­wał, że gra­ni­ca kana­dyj­sko-ame­ry­kań­ska może pozo­stać zamknię­ta jesz­cze przez jakiś czas,  ponie­waż powie­dział, że nie zosta­nie ponow­nie otwar­ta, dopó­ki COVID-19 nie będzie „znacz­nie” bar­dziej pod kontrolą.

Dodał, że nie czuł­by się kom­for­to­wo, gdy­by ponow­nie otwo­rzył gra­ni­cę, dopó­ki licz­ba przy­pad­ków w Ame­ry­ce nie spadnie.

Tru­de­au wyja­śnił rów­nież, że decy­zje doty­czą­ce gra­nic Kana­dy będą „podej­mo­wa­ne tutaj, w Kanadzie”.