Prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go David Sas­so­li powie­dział w sobo­tę, że unij­ny Fun­dusz Odbu­do­wy wej­dzie w życie, nawet jeśli utrzy­ma­ne zosta­nie weto Pol­ski i Węgier. “Nie moż­na zro­bić kro­ku wstecz” — stwier­dził szef PE w wywia­dzie dla wło­skiej tele­wi­zji. Rzecz­nik rzą­du Piotr Mül­ler mówił w pią­tek, że Pol­ska pod­trzy­mu­je w cało­ści swo­je sta­no­wi­sko ws. budże­tu UE.

W roz­mo­wie ze sta­cją infor­ma­cyj­ną Sky Tg24 Sas­so­li oświad­czył, że “nie moż­na doty­kać” zawar­te­go poro­zu­mie­nia w spra­wie Fun­du­szu Odbu­do­wy utwo­rzo­ne­go w związ­ku z kry­zy­sem na tle pandemii.

“Teraz do Pol­ski i do Węgier nale­ży zada­nie roz­wią­za­nie kwe­stii ich zgo­dy. Jeśli jej nie będzie, oczy­wi­ste jest to, że i tak pój­dzie się z tym do przo­du; i w spra­wie Fun­du­szu, i pra­wo­rząd­no­ści” — stwier­dził wło­ski polityk.

reklama

Następ­nie zazna­czył: “Nie moż­na zro­bić kro­ku wstecz, narzę­dzia te wej­dą w życie”.

Rzecz­nik rzą­du Piotr Mül­ler mówił w pią­tek, że Pol­ska pod­trzy­mu­je w cało­ści swo­je sta­no­wi­sko w zakre­sie roz­po­rzą­dze­nia warun­ku­ją­ce­go wydat­ko­wa­nie środ­ków unij­nych. Jak zazna­czył tyl­ko prze­pi­sy zgod­ne z trak­ta­ta­mi i kon­klu­zja­mi Rady Euro­pej­skiej mogą być zaak­cep­to­wa­ne przez Polskę.

Kolej­ne roz­mo­wy budże­to­we na naj­wyż­szym szcze­blu odbę­dą się 10–11 grud­nia pod­czas szczy­tu UE. Unij­ni lide­rzy podej­mą pró­bę roz­wią­za­nia obec­nej sytu­acji, w któ­rej Pol­ska i Węgry zapo­wia­da­ją zawe­to­wa­nie pro­jek­tu wie­lo­let­nich ram finan­so­wych UE na lata 2021–2027, w związ­ku z roz­po­rzą­dze­niem doty­czą­cym powią­za­nia dostę­pu do środ­ków unij­nych z kwe­stią pra­wo­rząd­no­ści. (PAP)