O pół­no­cy z ponie­dział­ku na wto­rek zosta­ją wstrzy­ma­ne wszyst­kie loty z Wiel­kiej Bry­ta­nii do Pol­ski — powie­dział rzecz­nik rzą­du Piotr Mül­ler. Dodał też, że sygna­ły ze stro­ny medy­ków wska­zu­ją na to, że szcze­pion­ka, dzia­ła rów­nież na nową odmia­nę koronawirusa.

W ponie­dzia­łek rano odby­ło się posie­dze­nie Rzą­do­we­go Zespo­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go, któ­ry zaj­mo­wał się spra­wą nowej odmia­ny koro­na­wi­ru­sa w Wiel­kiej Brytanii.

Mül­ler powie­dział dzien­ni­ka­rzom, że pod­trzy­ma­na jest decy­zja ogło­szo­na w nocy, że z ponie­dział­ku na wto­rek zosta­ją wstrzy­ma­ne wszyst­kie loty z Wiel­kiej Bry­ta­nii do Polski.

Reklama

“Lada moment wyj­dzie for­mal­ne roz­po­rzą­dze­nie w tym zakre­sie, któ­re zawie­sza loty z Wiel­kiej Bry­ta­nii do Pol­ski” — powiedział.

Rzecz­nik dodał, że mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski wydał dys­po­zy­cje inspek­cji sani­tar­nej, aby każ­da oso­ba, któ­ra “dzi­siaj lub w ostat­nich dniach przy­by­ła do Pol­ski z Wiel­kiej Bry­ta­nii mia­ła moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia szyb­kich testów poprzez skie­ro­wa­nie na takie testy przez sanepid”.

“W związ­ku z tym każ­da oso­ba, któ­ra w ostat­nich dniach przy­by­ła z Wiel­kiej Bry­ta­nii będzie mia­ła moż­li­wość, aby takim bez­płat­nym testom się pod­dać” — powiedział.

W ponie­dzia­łek przed połu­dniem odby­ło się posie­dze­nie Rzą­do­we­go Zespo­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go, któ­ry zaj­mo­wał się spra­wą nowej odmia­ny koro­na­wi­ru­sa w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Mül­ler powie­dział dzien­ni­ka­rzom po posie­dze­niu, że pod­trzy­ma­na jest decy­zja ogło­szo­na w nocy, że z ponie­dział­ku na wto­rek zosta­ją wstrzy­ma­ne wszyst­kie loty z Wiel­kiej Bry­ta­nii do Polski.

“Jak rów­nież wska­zy­wa­li medy­cy — te infor­ma­cje medycz­ne, któ­re zosta­ły przed­sta­wio­ne — na ten moment wszyst­ko wska­zu­je na to — chciał­bym pod­kre­ślić, że tej pew­no­ści jesz­cze nie ma — ale wszyst­kie sygna­ły ze stro­ny medy­ków wska­zu­ją na to, że szcze­pion­ka, któ­ra jest przy­go­to­wa­na rów­nież dzia­ła na te odmia­nę. Acz­kol­wiek cze­ka­my jesz­cze na osta­tecz­ne potwier­dze­nie ze stro­ny fir­my, któ­ra pro­du­ko­wa­ła tę szcze­pion­kę” — powie­dział rzecz­nik rządu.

“Z infor­ma­cji medycz­nych, któ­re zosta­ły prze­ka­za­ne (wyni­ka, że) ta odmia­na wiru­sa od jakie­goś cza­su już jest nie­ste­ty w Euro­pie. Z racji tego, że nie ma peł­nych infor­ma­cji w tej chwi­li zawie­sza­my loty, ale każ­dy, kto wró­cił Wiel­kiej Bry­ta­nii może być pod­da­ny testom” — powie­dział rzecz­nik rządu.

Zazna­czył, że przy­by­cie każ­dej oso­by do Pol­ski jest odno­to­wy­wa­ne. “Są kwe­stio­na­riu­sze loka­li­za­cyj­ne, są rów­nież infor­ma­cje w ramach nad­zo­ru epi­de­micz­ne­go; każ­da taka oso­ba może być pod­da­na nad­zo­ro­wi epi­de­micz­ne­mu” — mówił.

Według rzecz­nik rzą­du o wie­le więk­szym wyzwa­niem niż przy­lo­ty z Wiel­kiej Bry­ta­nii do kra­ju jest prze­strze­ga­nie aktu­al­nych obostrzeń obo­wią­zu­ją­cych na tere­nie kra­ju. “Dzie­siąt­ki tysię­cy osób, któ­re są aktu­al­nie cho­re w Pol­sce, sta­no­wi więk­sze ryzy­ko, jeże­li nie będą prze­strze­ga­ły obostrzeń niż oso­by w tej chwi­li przy­by­wa­ją­ce z zagra­ni­cy” — stwierdził.

Pyta­ny, czy na posie­dze­niu Rzą­do­we­go Zespo­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go poda­no infor­ma­cję, czy nowa odmia­na koro­na­wi­ru­sa zosta­ła już odno­to­wa­na na tery­to­rium Pol­ski odparł, że takiej potwier­dza­nej infor­ma­cji nie ma nato­miast spe­cja­li­ści wska­zu­ją, że jest to możliwe.

Nie pla­nu­je­my na ten moment wpro­wa­dza­nia kwa­ran­tan­ny gra­nicz­nej z inny­mi kra­ja­mi Unii Euro­pej­skiej — poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek rzecz­nik rzą­du Piotr Mül­ler. Pod­kre­ślił, że kwa­ran­tan­na dla przy­jeż­dża­ją­cych do Pol­ski trans­por­tem zor­ga­ni­zo­wa­nym zosta­nie wpro­wa­dzo­na 28 grud­nia, zgod­nie z przy­go­to­wa­nym rozporządzeniem.

W ponie­dzia­łek rano odby­ło się posie­dze­nie Rzą­do­we­go Zespo­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go ws. nowej odmia­ny koro­na­wi­ru­sa w Wiel­kiej Brytanii.

Mül­ler pyta­ny pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po posie­dze­niu RZZK, czy są prze­wi­dzia­ne inne restryk­cje dla podró­żu­ją­cych z Wiel­kiej Bry­ta­nii, m.in. kwa­ran­tan­na, pod­kre­ślił, że “Pol­ska nie ma bez­po­śred­niej gra­ni­cy z Wiel­ką Bry­ta­nią, część osób może prze­miesz­czać się przez inne kra­je Unii Europejskiej”.

“Nie pla­nu­je­my na ten moment wpro­wa­dza­nia kwa­ran­tan­ny gra­nicz­nej z inny­mi kra­ja­mi UE. Ta kwa­ran­tan­na zosta­nie wpro­wa­dzo­na 28 grud­nia, zgod­nie z przy­go­to­wa­nym roz­po­rzą­dze­niem” — oświad­czył rzecz­nik rzą­du. (PAP)

auto­rzy: Rafał Biał­kow­ski, Piotr Śmi­ło­wicz, Marze­na Kozłow­ska, Iwo­na Pałczyńska