Czy two­ja fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa zmniej­szy­ła ci skład­kę w tym roku roku? Bo powinna.

Fir­my ubez­pie­cze­nio­we w Onta­rio zaosz­czę­dzi­ły ok 2,7 miliar­da dola­rów dzię­ki więk­szej licz­bie osób pozo­sta­ją­cych w domu. Licz­ba wypad­ków i rosz­czeń spa­dła o oko­ło jed­ną trzecią.

Nie­któ­rzy kie­row­cy zauwa­ży­li jed­nak oszczęd­no­ści.  Śred­nio 162 dola­ry rocz­nie dla typo­we­go kierowcy.

Reklama