Health Cana­da zatwier­dzi­ła szcze­pion­kę Moder­na prze­ciw­ko COVID-19

„Przed­sta­wio­ne dane potwier­dza­ją sku­tecz­ność szcze­pion­ki Moder­na COVID-19, jak rów­nież jej bez­pie­czeń­stwo” — stwier­dza Health Cana­da w komu­ni­ka­cie  upo­waż­nia­ją­cym do sto­so­wa­nia szcze­pion­ki w przy­pad­ku osób powy­żej 18 roku życia.

„Nie ziden­ty­fi­ko­wa­no żad­nych waż­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem ani zagra­ża­ją­cych życiu zda­rzeń nie­po­żą­da­nych (AE) czy zgo­nów zwią­za­nych ze szczepionką”.

reklama

Moder­na to dru­ga szcze­pion­ka COVID-19 zatwier­dzo­na przez Health Canada.

Depar­ta­ment zatwier­dził wcze­śniej 9 grud­nia szcze­pion­kę wypro­du­ko­wa­ną przez ame­ry­kań­skie­go gigan­ta far­ma­ceu­tycz­ne­go Pfi­zer i nie­miec­ką fir­mę bio­tech­no­lo­gicz­ną BioN­Tech i jest ona już poda­wa­na w nie­któ­rych czę­ściach kra­ju oso­bom z grup o wyso­kim prio­ry­te­cie, w tym pra­cow­ni­kom służ­by zdrowia.

Zatwier­dze­nie Moder­na ozna­cza, że ​​szcze­pie­nia moż­na teraz roz­po­cząć w pół­noc­nych, odle­głych i tubyl­czych spo­łecz­no­ściach, któ­re nie otrzy­ma­ły żad­nych dawek szcze­pion­ki Pfi­zer-BioN­Tech, ponie­waż bra­ku­je im sprzę­tu do zamra­ża­nia nie­zbęd­ne­go do bez­piecz­ne­go jej prze­cho­wy­wa­nia w ‑70 ° C.

Nato­miast szcze­pion­ka Moder­na może być prze­cho­wy­wa­na w zwy­kłych tem­pe­ra­tu­rach zamrażania.

Kana­da otrzy­ma do 168 000 dawek szcze­pion­ki Moder­na przed koń­cem grudnia.

W zeszłym tygo­dniu pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział, że dosta­wy roz­pocz­ną się w cią­gu 48 godzin od auto­ry­za­cji Health Canada.

Dane wyka­za­ły, że sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo szcze­pion­ki były spój­ne pod wzglę­dem wie­ku, płci i pocho­dze­nia etnicznego.

Health Cana­da ostrze­ga, że ​​ludzie nie powin­ni przyj­mo­wać szcze­pion­ki, jeśli są uczu­le­ni na któ­ry­kol­wiek z jej skład­ni­ków lub jeśli obec­nie mają obja­wy COVID-19.

Szcze­pion­ka nie jest jesz­cze zale­ca­na do sto­so­wa­nia u dzie­ci, ponie­waż testy na nasto­lat­kach roz­po­czę­ły się dopie­ro w grud­niu, a testy na dzie­ciach poni­żej 12 roku życia roz­pocz­ną się dopie­ro w przy­szłym roku.

Podob­nie jak szcze­pion­ka Pfi­zer-BioN­Tech, zastrzyk Moder­ny wyma­ga dwóch dawek, aby uzy­skać mak­sy­mal­ną odpor­ność. Dwie daw­ki nale­ży przy­jąć w odstę­pie miesiąca.

Szcze­pion­ka wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię mRNA — tech­no­lo­gię, któ­ra kie­ru­je komór­ki do pro­duk­cji bia­łek, któ­re wyzwa­la­ją odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­ną w celu zapo­bie­ga­nia lub zwal­cza­nia wiru­sa, któ­ry powo­du­je COVID-19.

W sierp­niu Kana­da zło­ży­ła zamó­wie­nie na 20 milio­nów dawek pro­duk­tu Moderna.

Na począt­ku tego mie­sią­ca mini­ster zamó­wień Ani­ta Anand ogło­si­ła, że ​​rząd sko­rzy­sta ze swo­jej opcji kon­trak­to­wej na 20 milio­nów kolej­nych zastrzy­ków w 2021 roku. Kana­da może jesz­cze kupić do 16 milio­nów dawek.