Brytyjski sąd apelacyjny nie uznał odwołania członków rodziny, którzy podjęli próbę ocalenia życia Polaka leżącego w śpiączce w angielskim szpitalu.

Lady Justi­ce King i Lord Justi­ce Peter Jack­son oświad­czy­li dzi­siaj, że nie przy­ję­li argu­men­tów, aby umoż­li­wić odwo­ła­nie  od decy­zji sądu niż­szej instan­cji , któ­ry wyra­ził zgo­dę na odłą­cze­nie wen­ty­la­cji płuc, odży­wia­nia i nawad­nia­nie męż­czy­zny w śred­nim wieku.

Pacjent, zna­ny publicz­nie tyl­ko jako „P” lub „RS”, doznał w listo­pa­dzie poważ­ne­go uszko­dze­nia mózgu po zawa­le ser­ca w swo­im domu w Anglii w West Midlands. Obec­nie jest w śpiącz­ce, a leka­rze uwa­ża­ją, że resz­tę życia spę­dzi w sta­nie „mini­mal­nej świa­do­mo­ści”. Według bry­tyj­skiej oce­ny „jako­ści życia” jego dal­sze życie nie mia­ło­by „sen­su”. Zespół praw­ny Uni­ver­si­ty Hospi­tals Ply­mo­uth NHS Trust, któ­ry jest odpo­wie­dzial­ny za opie­kę RS, zwró­cił się do sądu o orze­cze­nie, że zaprze­sta­nie lecze­nia pod­trzy­mu­ją­ce­go życie RS jest zgod­ne z pra­wem. Obej­mu­je to usu­nię­cie rurek do kar­mie­nia i nawodnienia.

Żona RS, któ­ra zezna­ła, że ​​RS twier­dził, iż nigdy nie chciał być „cię­ża­rem dla swo­jej rodzi­ny”, popie­ra wnio­sek NHS, jed­nak dal­sza rodzi­na RS, w tym jego mat­ka i sio­stra w Pol­sce oraz sio­stra i sio­strze­ni­ca w Anglii, sprze­ci­wia­ją się temu usank­cjo­no­wa­ne­mu przez pań­stwo zabój­stwu, argu­men­tu­jąc, że jako kato­lik uczęsz­cza­ją­cy do kościo­ła, któ­ry był prze­ciw­ny zarów­no abor­cji, jak i euta­na­zji, RS nie chciał­by, aby jego życie skoń­czy­ło się w ten sposób.

Pod­czas prze­słu­cha­nia, któ­re odby­ło się 15 grud­nia, Mr Justi­ce (Jona­than) Cohen sta­nął po stro­nie żony i dzie­ci RS, stwier­dza­jąc, że odłą­cze­nie apa­ra­tu­ry pod­trzy­mu­ją­cych życie leży w „naj­lep­szym inte­re­sie” RS.

Jeśli cho­dzi o roz­bież­no­ści mię­dzy oświad­cze­nia­mi rodzi­ny RS na temat jego prze­ko­nań rzym­sko­ka­to­lic­kich, a twier­dze­niem jego żony, że RS nie chciał­by pozo­stać przy życiu w  obec­nych oko­licz­no­ściach, Cohen zde­cy­do­wał, że  żona zna RS lepiej niż jego rodzi­na biologiczna.

David Lock, QC, rad­ca praw­ny mat­ki i rodzi­ny RS, argu­men­to­wał w swo­im wnio­sku ape­la­cyj­nym, że popeł­nio­no błąd pro­ce­du­ral­ny pole­ga­ją­cy na tym, że prze­ko­na­nia pacjen­ta nie zosta­ły odpo­wied­nio uwzględ­nio­ne. Lock stwier­dził, że gdy­by roz­pra­wa nie była tak pospiesz­na, „dogma­ty wia­ry kato­lic­kiej” zosta­ły­by wyja­śnio­ne sądowi.

Z ape­la­cji nie wyni­ka jasno, czy Cohen zro­zu­miał, że Kościół kato­lic­ki bez­względ­nie potę­pia zabi­ja­nie bez­bron­nych pacjen­tów poprzez wyco­fa­nie opie­ki pro­wa­dzą­cej do śmier­ci gło­do­wej i / lub odwod­nie­nia. Było jed­nak jasne, że  ​​jego nie­sa­kra­men­tal­ne mał­żeń­stwo zosta­ło uzna­ne za dowód, w spra­wie doty­czą­cej opie­ki u schył­ku życia.

Lady Justi­ce King argu­men­to­wa­ła, że ​​RS  nie był wier­nym kato­li­kiem, ponie­waż poślu­bił roz­wód­kę i nie mógł przy­jąć Komunii.

W swo­im orze­cze­niu Lord Justi­ce Jack­son  stwier­dził że RS podej­mo­wał oso­bi­ste decy­zje prze­ciw­ko dogma­tom wia­ry katolickiej.

Roger Kiska z Chri­stian Con­cern powie­dział   Life­Si­te­News, że uwa­ga Lady Justi­ce King, w któ­rej wąt­pi­ła w prze­strze­ga­nie przez RS nauki Kościo­ła kato­lic­kie­go o opie­ce na koniec życia, wziąw­szy pod uwa­gę jego mał­żeń­stwo z roz­wód­ką, była „ napraw­dę niewłaściwa”.

„Uwa­żam, że sędzio­wie nie powin­ni zaj­mo­wać się teologią” .

 

za life­si­te­news