Fał­szy­we infor­ma­cje doty­czą­ce Sin­ciang fabry­ko­wa­ne przez wie­lu poli­ty­ków anty­chiń­skich w Sta­nach Zjed­no­czo­nych były „kłam­stwem stu­le­cia”, któ­re­mu Chi­ny zde­cy­do­wa­nie się sprze­ci­wia­ły i zde­cy­do­wa­nie je potę­pi­ły — oświad­czył w ponie­dzia­łek rzecz­nik MSZ Zhao Lijian.

Zhao sko­men­to­wał w ten spo­sób fakt, że amba­sa­da USA w Chi­nach retwe­eto­wa­ła kil­ka postów  Depar­ta­men­tu Sta­nu USA, któ­re oskar­ża­ły komu­ni­stycz­ną Par­tię Chin w związ­ku z poli­ty­ką poli­ty­kę Peki­nu w Sin­cian­gu i twier­dzi­ły, że ponad milion Uygu­rów jest prze­trzy­my­wa­nych w obo­zach w tym regio­nie autonomicznym.

Zhao stwier­dził, że ame­ry­kań­skie wła­dze , pod wpły­wem nie­któ­rych poli­ty­ków anty­chiń­skich, lek­ce­wa­żą  ​​fak­ty, fabry­ku­ją plot­ki i nie­ustan­nie roz­po­wszech­nia­ją fał­szy­we infor­ma­cje o Sinciangu.

„Chi­ny wyra­ża­ją zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wobec takich dzia­łań i sta­now­czo je potę­pia­ją” — zadeklarował.

Zhao stwier­dził,  że dzię­ki sta­bi­li­za­cji spo­łecz­nej, roz­wo­jo­wi gospo­dar­cze­mu, har­mo­nii reli­gij­nej i lep­szym źró­dłom docho­dów w Auto­no­micz­nym Regio­nie Sin­ciang-Uygur, ludzie ze wszyst­kich grup etnicz­nych, w tym Uygu­ro­wie, wio­dą dostat­nie i szczę­śli­we życie.

Tym­cza­sem, dla porów­na­nia, na sys­te­mo­wą dys­kry­mi­na­cję raso­wą i bru­tal­ność poli­cji moż­na wska­zać w ame­ry­kań­skim sądow­nic­twie i egze­kwo­wa­niu pra­wa, powo­łu­jąc się na ankie­tę, któ­ra poka­zu­je, że 75 pro­cent ame­ry­kań­skich muzuł­ma­nów sądzi, iż ​​w spo­łe­czeń­stwie ame­ry­kań­skim dys­kry­mi­nu­je się muzułmanów.

Według ofi­cjal­nych sta­ty­styk USA, tyl­ko na samej Flo­ry­dzie od cza­su wybu­chu pan­de­mii ponad milion ludzi usta­wi­ło się w kolej­ce po zasi­łek dla bez­ro­bot­nych, dodał Zhao.

Wezwał amba­sa­dę USA w Chi­nach do wypeł­nie­nia swo­je­go obo­wiąz­ku pro­mo­wa­nia dobrych sto­sun­ków dwu­stron­nych i przy­jaź­ni mię­dzy naro­dem ame­ry­kań­skim i chiń­skim, zamiast roz­po­wszech­nia­nia fał­szy­wych infor­ma­cji oraz ata­ko­wa­nia i oczer­nia­nia Chin, co wywo­łu­je nie­chęć i obu­rze­nie  chiń­skiej opi­nii publicznej.

„Rząd USA powi­nien zasta­no­wić się, prze­stać sze­rzyć wiru­sa poli­tycz­ne­go i wyko­rzy­sty­wać kwe­stie zwią­za­ne z Sin­ciang do inge­ro­wa­nia w wewnętrz­ne spra­wy Chin, a tak­że sku­pić się na roz­wią­zy­wa­niu wła­snych pro­ble­mów, takich jak ochro­na życia Ame­ry­ka­nów i ochro­na praw czło­wie­ka w USA,  w tym mniej­szo­ści ‚” skonstatował.

 

za chiń­ską agen­cją Chi­na News Service