Od cza­su wpro­wa­dze­nia wymo­gu nega­tyw­ne­go testu na Covid-19 przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu lecą­ce­go do Kana­dy, 38 samo­lo­tów, któ­re wylą­do­wa­ły w Kana­dzie od 7 stycz­nia, prze­wio­zło co naj­mniej jed­ne­go pasa­że­ra, któ­ry uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność wirusa.

Ponad poło­wa lotów, 20, wylą­do­wa­ła w Toron­to. Dwa­na­ście przy­by­ło do Cal­ga­ry, pięć do Mont­re­alu i jeden do Van­co­uver. Peł­ną listę lotów mię­dzy­na­ro­do­wych z przy­pad­ka­mi COVID-19 możesz zoba­czyć tutaj .

W ostat­nim tygo­dniu sześć lotów z pozy­tyw­ny­mi przy­pad­ka­mi wystar­to­wa­ło z Can­cun. Od począt­ku roku 20 lotów z Can­cun, któ­re przy­le­cia­ły do ​​kra­ju, prze­wo­zi­ło pasa­że­ra z wyni­kiem pozytywnym..

Nowe prze­pi­sy wyma­ga­ją od wszyst­kich podróż­nych w wie­ku pię­ciu lat i star­szych nega­tyw­ne­go wyni­ku testu PCR w cią­gu 72 godzin przed pla­no­wa­nym odlotem.

Podróż­ni, któ­rzy otrzy­ma­ją nega­tyw­ny wynik testu, nadal muszą przejść obo­wiąz­ko­wą 14-dnio­wą kwa­ran­tan­nę po przy­by­ciu do Kanady.