Pen­ta­gon zablo­ko­wał człon­kom nowej admi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta Joe Bide­na dostęp do kry­tycz­nych infor­ma­cji o bie­żą­cych ope­ra­cjach, w tym o wyco­fa­niu wojsk w Afga­ni­sta­nie, nad­cho­dzą­cych misjach ope­ra­cji spe­cjal­nych w Afry­ce i pro­gra­mie dys­try­bu­cji szcze­pio­nek Covid-19, podał por­tal politico.com

Wysił­ki mają­ce na celu zablo­ko­wa­nie zespo­łu Bide­na, kie­ro­wa­ne­go przez wyso­kich ran­gą kan­dy­da­tów z Bia­łe­go Domu w Pen­ta­go­nie, są bez­pre­ce­den­so­we w histo­rii trans­fe­ru wła­dzy pre­zy­denc­kiej w USA i będą prze­szka­dzać nowej admi­ni­stra­cji w klu­czo­wych kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go — infor­mo­wa­li urzędnicy. .

Biden jesz­cze w grud­niu otwar­cie potę­pił spo­sób trak­to­wa­nia jego współ­pra­cow­ni­ków w Pen­ta­go­nie , nazy­wa­jąc to „niczym innym jak nie­od­po­wie­dzial­no­ścią” dodał, że jego zespół „potrze­bu­je jasne­go obra­zu pozy­cji naszych sił zbroj­nych na całym świe­cie i naszych dzia­łań, aby zmie­rzyć się z naszy­mi wrogami”.

Rzecz­nik Pen­ta­go­nu, Sue Gough, powie­dzia­ła, że ​​samo człon­ko­stwo w zespo­le przej­ścio­wym nie ozna­cza licen­cji na dostęp do pouf­nych, uprzy­wi­le­jo­wa­nych lub nie­jaw­nych infor­ma­cji rządowych.