Rodzi­ny, któ­re odmó­wią zaszcze­pie­nia nie­do­łęż­nych senio­rów prze­ciw­ko Covid-19, mogą stra­cić nad nimi opie­kę — wyni­ka z komu­ni­ka­tu pro­ku­ra­tu­ry w Sewil­li, na połu­dniu Hisz­pa­nii wyda­ne­go jesz­cze pod koniec ub. roku

Jak poin­for­mo­wał Nor­ber­to Soto­may­or z regio­nal­nej pro­ku­ra­tu­ry w Sewil­li, człon­ko­wie rodzin osób star­szych odma­wia­ją­cy pod­da­nia ich szcze­pie­niom “powin­ni liczyć się z moż­li­wo­ścią utra­ty pra­wa do opie­ki” nad tymi seniorami.

Przed­sta­wi­ciel pro­ku­ra­tu­ry stwier­dził, że jego ostrze­że­nie wyni­ka z przy­pad­ku rodzi­ny, któ­ra zaka­za­ła szcze­pie­nia sędzi­we­go człon­ka fami­lii prze­by­wa­ją­ce­go w jed­nym z domów spo­koj­nej sta­ro­ści w pro­win­cji Sewil­la. Dodał, że spo­dzie­wa się kolej­nych takich przypadków.

Jeśli nie ma prze­ciw­ska­zań dla senio­ra do pod­da­nia go szcze­pie­niom, rodzi­na nie może odmó­wić. W przy­pad­ku opie­ku­nów ist­nie­je bowiem zasa­da, że trosz­czą się oni o zdro­wie oso­by sobie powie­rzo­nej — stwier­dził Sotomayor.

Bada­nia prze­pro­wa­dza­ne w Hisz­pa­nii dowo­dzą, że wciąż więk­szość oby­wa­te­li tego kra­ju nie zamie­rza się szcze­pić prze­ciw­ko Covid-19. Na począt­ku grud­nia dekla­ra­cje chę­ci szcze­pie­nia się skła­da­ło nie­wie­le ponad 30 proc. Hiszpanów.

Według czę­ści hisz­pań­skich komen­ta­to­rów w sytu­acji nasi­la­nia się epi­de­mii Covid-19 oraz maso­we­go odma­wia­nia przy­ję­cia szcze­pion­ki rząd może zasto­so­wać usta­wę z 1986 roku, któ­ra upo­waż­nia wła­dze do naka­zy­wa­nia oby­wa­te­lom koniecz­no­ści szcze­pień. Rząd Hisz­pa­nii sko­rzy­stał z niej tyl­ko raz, w 2010 roku, kie­dy naka­zał szcze­pie­nia ponad 30 uczniów szko­ły w Gre­na­dzie, w któ­rej wystą­pi­ły przy­pad­ki odry.

PAP/RO