Wiel­kie podzię­ko­wa­nie i grom­kie BÓG ZAPŁAĆ — za wszel­kie ini­cja­ty­wy litur­gicz­ne i‑sakramentalne dla naszych OJ Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej — umac­nia­ją­cych nas ducho­wo w tych trud­nych cza­sach lock­dow­nu z powo­du pan­de­mii Covid19 — tu na obczyźnie.

Chwa­leb­ne, pomoc­ne i wdzięcz­ne jest wszyst­ko to — z czym obec­nie wycho­dzi do swych wier­nych każ­da kato­lic­ka pol­ska para­fia w Ontario.

Cie­szy­my się nie­zmier­nie i z nowych ini­cja­tyw Ojców MISJONARZY Obla­tów w każ­dej pol­skiej tu para­fii — gdy publicz­ne litur­gie w chwi­li obec­nej nie mogą być spra­wo­wa­ne z bez­po­śred­nim udzia­łem wiernych.

W Para­fii pod wezwa­niem ŚW MAKSYMILIANA KOLBE W MISSISSAUGA — jej dusz­pa­ste­rze z oj pro­bosz­czem Jac­kiem Noso­wi­czem OMI na cze­le — w tych trud­nych cza­sach lock­dow­nu i pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa COVID19 — wciąż podej­mu­ją coraz to nowe ini­cja­ty­wy — wdra­ża­ją cie­ka­we litur­gicz­ne pomy­sły — by zbli­żyć wier­nych do Kościo­ła i do Pana Boga,

Wszy­scy obec­nie korzy­sta­my tyl­ko z wir­tu­al­ne­go prze­ka­zu litur­gii — spra­wo­wa­nej on line — MSZY ŚW i nabo­żeństw — prze­ka­zy­wa­nych za pomo­cą para­fial­nej TV W KAŻDEJ POLSKIEJ PARAFII

NASI Ojco­wie Misjo­na­rze Obla­ci są z nami i czu­ją BRAK naszej obec­no­ści w Kościele -
w Para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na w Mis­sis­sau­ga pod­czas cele­bro­wa­nej Mszy Św. — Kościół pozo­sta­je zamknię­ty — a litur­gie spra­wo­wa­ne w/g sta­łe­go , codzien­ne­go wie­czor­no-poran­ne­go har­mo­no­gra­mu — bez udzia­łu wier­nych — są trans­mi­to­wa­ne on line.

Drzwi Kościo­ła pod wezw. Św Mak­sy­mi­lia­na pozo­sta­ją otwar­te na pry­wat­na modli­twe /10 obec­nych w kościele/ w godzi­nach 9.00 RANO — do 17.30 — oraz po wie­czor­nej codzien­nej Mszy św. w godzi­nach od 20.30-do godz 22.00.

Sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia odby­wa się tu codzien­nie od godz 7.30 do 18.30 — z wyjąt­kiem nie­dzie­li — po uprzed­nim zgło­sze­niu się on line i umó­wie­niu peni­ten­ta z kapłanem.

Przed kaz­dą MSZA ŚW. wie­czor­ną w para­fii odma­wia­ny jest i trans­mi­to­wa­ny on line — Różaniec

W “Mak­sy­mi­lia­nie” oprócz ADORACJI PANA JEZUSA W NAJŚW. SAKRAMENCIE — trwa­ją­cej 24 godz. na dobę w kapli­cy WIECZYSTEJ ADORACJI — mają miej­sce dodat­ko­we ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU z udzia­łem Gru­py MODLITEWNEJ Ado­re­mus — I PRo Life — CO 14 DNI- W każ­dą nie­dzie­lę rano o godz 7.30 są śpie­wa­ne tu Godzin­ki — do NMP.

Od wczo­raj­szej nie­dzie­li SŁOWA BOŻEGO ‑TJ od 24 I — BR codzien­nie o godz. 21.00 — WSZYSCY TAMTEJSI DUSZPASTERZE wspól­nie modlą się — przed ołta­rzem /transmisja on line/ ze swy­mi para­fia­na­mi — Kompleta.

Kom­ple­ta — ta ostat­nia modli­twa dnia w Litur­gii Godzin — W MAKSYMILIANIE ZAKOŃCZONA jest APELEM JASNOGÓRSKIM.

W każ­dą nie­dzie­lę poda­wa­na jest Komu­nia Św, w para­fii w godz 14.00 — do godz 18.00

Każ­da nasza pol­ska para­fia dziś tu funk­cjo­nu­je na peł­nych obrotach.

Wiel­kie Bóg zapłać wszyst­kim za zro­zu­mie­nie i ofia­ro­wa­ną nam wier­nym W PARAFIACH wszel­ką pomoc i wspar­cie w cza­sach wiel­kiej pró­by NASZEJ WIARY — MIMO ZAMKNIĘTYCH KOŚCIOŁÓW NA PUBLICZ­Ną LITURGIĘ — SZCZĘŚĆ BOŻE — BÓG ZAPŁAĆ-

BOŻENA S‑Z